Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10) Dir. 2020:60

Publicerad

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om en delegation för främjande av äldre arbetskraft (dir. 2018:83). Uppdraget skulle enligt direktiven slutredovisas senast den 1 oktober 2020. Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition