Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) Dir. 2020:18

Publicerad

Utredningen får ett utvidgat uppdrag och utredningen förlängs.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även bland annat:

  • analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå,
  • föreslå hur det kan göras obligatoriskt att till en myndighet redovisa uppgifter om hur många skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer det finns i förhållande till antalet elever och föreslå hur denna redovisning ska gå till,
  • föreslå alternativa benämningar på skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola,
  • föreslå vem som i fråga om en elev på det individuella programmet i gymnasiesärskolan, ska fatta beslut om omfattningen av elevens studier samt fördelning av antalet undervisningstimmar för varje ämnesområde, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

    I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

Lagrådsremiss

Proposition