Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden U2019/03758/GV

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat att en utredare ska biträda Utbildningsdepartementet med att utreda hur gällande bestämmelser kan ändras för att öka möjligheterna för Statens skolinspektion att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala.

Ladda ner:

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag. En beskrivning av behovet av utredning och närmare om uppdraget finns i bilagan.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

  • En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

    En utredare har haft i uppgift att biträda Utbildningsdepartementet i uppdraget att utreda hur gällande bestämmelser kan ändras för att öka möjligheterna för Statens skolinspektion att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala (U 2019:C).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition