Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Dir. 2019:38

Publicerad

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2020.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även:

  • analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan,
  • analysera hur elever bättre kan få stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

    I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

Lagrådsremiss

Proposition