Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Dir. 2018:58

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

    I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

Lagrådsremiss

Proposition