Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar Dir. 2018:55

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet), som förväntas antas inom kort.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a. analysera om det finns förutsättningar för att genomföra delar av direktivets bestämmelser genom samreglering. Utredaren ska därutöver se över radio- och tv-lagen (2010:696) i vissa andra delar. Uppdraget ska redovisas senast den 17 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

    En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet), som förväntas antas inom kort.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En moderniserad radio- och tv-lag

    Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Utredningen redovisar i betänkandet sina förslag och bedömningar i dessa avseenden och i några närliggande frågor. Utredningens förslag avser i huvudsak ändringar i radio- och tv-lagen.

Lagrådsremiss

Proposition