Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07) Dir. 2018:33

Publicerad

Uppdraget utvidgas.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för alla elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (dir. 2017:88).

Utredaren ska nu även
• undersöka förutsättningarna för att införa en garanti för tidiga stödinsatser i grundsärskolan motsvarande den som har föreslagits för grundskolan, sameskolan och specialskolan, och vid behov föreslå författningsändringar, och
• föreslå nödvändiga ändringar i skollagen med utgångspunkten att barn och elever som huvudregel inte ska vara uppdelade efter kön i undervisningen och utbildningen i övrigt.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 20 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor

    I detta delbetänkande redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget om hur elever kan få bättre stödinsatser kopplat till lärmiljö och grupptillhörighet. Utredningen har kartlagt användningen av särskild undervisningsgrupp och undersökt om dagens resursskolor möter de behov som finns och redovisar åtgärder som kan stärka dagens resursskolor.

Lagrådsremiss

Proposition