Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten U2020/03513/S

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian föreslås att det bemyndigande i skollagen (2010:800) som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan, ska upphävas. Den reglering om försöksverksamhet som har beslutats med stöd av bemyndigandet upphör samtidigt. I promemorian föreslås att det i stället i skollagen ska införas bestämmelser som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition