Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Elförbrukare vid spårbunden trafik Fi2020/00181/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det ska införas en särskild reglering av vem som ska anses förbruka den el som omfattas av skattenedsättningen för energiskatt på el som förbrukas vid spårbunden trafik. Vem som faktiskt förbrukat elen i dessa fall kommer därmed sakna betydelse.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
28 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition