Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottmål till Skatteverket i vissa fall Fi2019/00492/S3

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en skyldighet för en allmän domstol att på
Skatteverkets begäran lämna de uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för att Skatteverket ska kunna följa föreskrifter om arkiv och om längsta tid för behandling av personuppgifter.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.