Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa inkomstskatteändringar Fi2019/00097/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att en särskild regel om avdrag för måltid i
samband med representation för företag som har sin redovisning i euro ska upphävas. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2019.

Promemorian innehåller även ett förslag som innebär att vid beräkning
av den justerade anskaffningsutgiften för delägare i handelsbolag ska
nivån på skattesatsen för expansionsfond överensstämma med den faktiskt gällande skattesatsen, vilket sker genom en ändring av övergångsbestämmelser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Förslagen föranleder ändringar i lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. och i inkomstskattelagen. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa inkomstskatteändringar

    I lagrådsremissen föreslås en ändring i bestämmelserna om omräkning av representationsavdraget för företag som har sin redovisning i euro med anledning av att reglerna för representationsavdrag i inkomstskattelagen har ändrats.

Proposition