Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att genomföra rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Huvuddelen av bestämmelserna föreslås placeras i en särskild lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och en tillhörande förordning. Det föreslås också ändringar i bl.a. lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.
I promemorian lämnas vidare förslag till några ändringar i skatteförfarandelagen. Dessa ändringar utvidgar bl.a. Skatteverkets möjligheter till utredningsåtgärder så att sådana utredningar kan göras som krävs enligt rådets direktiv och enligt avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar i skatteärenden. Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda ikraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan