Rapport från Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020

Publicerad

Ladda ner:

I riktlinjebeslutet för 2020 justeras styrningen av statsskuldens exponering i utländsk valuta. Justeringen innebär att valutaexponeringen ska vara oförändrad. Ett gemensamt löptidsmål för statsskulden ersätter den nuvarande styrningen som är uppdelad i kronskuld (4–6,5 år) och valutaskuld (0–1 år). Som en konsekvens av detta ändras statsskuldens löptid till 3,5–6 år.

Styrningen av kronskuldens sammansättning behålls oförändrad.
De statliga gröna obligationerna, som Riksgäldskontoret fått i uppdrag att emittera, omfattas av de övergripande riktlinjerna för statsskuldens sammansättning och löptid.

Statsskuldens sammansättning ska styras mot

  • Valutaskuld: Valutaexponeringen ska vara oförändrad.
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt).
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel.
  • Löptiden för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år (i termer av duration)