Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska överväga en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. Utredaren ska bland annat lämna förslag på skärpta straff för brott med kopplingar till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar unga i kriminalitet.

Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat i Sverige de senaste åren. Det gäller också antalet skjut­ningar med död­lig utgång. Denna brotts­lig­het har stark koppling till krimi­nella nätverk, något som också gäller narkotika­brott, rån och utpress­ning. För att minska brotts­lighe­ten och öka trygg­heten behöver vi intensi­fiera insats­erna mot de krimi­nella nätverken. Det straff­rättsliga regel­verket måste därför skärpas. Det ska vara effektivt och åter­spegla allvaret i brotts­ligheten. Regeringens 34-punktsprogram mot gäng­kriminalitet är det största samlade reform­paketet någonsin på området. Regeringen har redan vidtagit åtgärder beträf­fande ett drygt tjugotal av punkterna i program­met. Nu omhänder­tar vi fyra punkter till och tar ytter­ligare steg i kampen mot gäng­kriminaliteten.

Dir. 2020:62 Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk

– Kriminella uppgörelser leder till ytterligare brotts­lighet genom hämnd­­aktioner och drabbar även utom­stående. Därför ska vi se till att straffen skärps för brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser. Vi vill också skärpa straffen för narkotika­försäljning, som är en bas­verk­samhet för krimi­nella nätverk, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Unga ska inte utnyttjas och till­växten till den krimi­nella miljön ska stoppas. Straffen ska därför skärpas för dem som invol­verar unga i krimi­nalitet.

– Genom att skärpa lag­stiftningen sätter vi ytter­ligare tryck på de krimi­nella nät­verken och gör det ännu svårare att välja den krimi­nella banan.

Utredaren ska bland annat över­väga och lämna förslag till ändringar i lag­stift­ningen som inne­bär en skärpt och mer effek­tiv straff­rättslig regle­ring mot brott i krimi­nella nätverk, sär­skilt brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser och en skärpt straff­rättslig reaktion dels mot narkotika­för­sälj­ning, dels mot dem som invol­verar unga i krimi­nalitet.

I utredarens uppdrag ingår vidare att över­väga och vid behov lämna förslag till ändringar i lag­stift­ningen som inne­bär att det finns en presum­tion för häkt­ning när all­var­liga brott, såsom rån, grov miss­handel och grov utpress­ning, begås inom ramen för krimi­nella nät­verk.

Uppdraget ska redovisas senast den 11 juni 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa