Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering beviljas fortsatt finansiering

Publicerad

Regeringen anser att det är angeläget att följa ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering och beviljar därför fortsatt finansiering av studien Unga, sex och internet efter #metoo.

- Ungas beteenden och utsatthet via digitala medier är ett område i ständig förändring. Dagens situation med spridningen av coronaviruset är ett exempel på något som kan leda till en större utsatthet för övergrepp över internet. Kontinuerlig uppföljning är nödvändig för att skapa förutsättningar för effektiva förebyggande och stödjande insatser. Barns och ungdomars egna erfarenheter är den bästa kunskapskällan för detta, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset 1 608 000 kronor för att slutföra studien Unga, sex och internet efter #metoo som påbörjades förra året. Studien handlar om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Det är fjärde gången som den nationella studien genomförs. Utöver att ställa samma frågor som tidigare och kunna jämföra svaren över tid, kompletteras studien denna gång med några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Även ungdomars observationer av jämställdhet och egna erfarenheter av ojämlik behandling kommer tas upp, liksom den särskilda utsatthet för våld och andra kränkningar som drabbar ungdomar med funktionsnedsättning.  Studien kommer också för första gången titta på så kallade friskfaktorer, det vill säga faktorer som kan förklara varför vissa barn klarar sig bra trots svåra erfarenheter under uppväxten.

Studien utförs genom skolbesök med klassrumsundersökningar, där elever i slumpmässigt utvalda skolor och klasser får svara på frågor i en enkät. Målet är att 6 000 elever ska delta.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska lämna en rapport med resultaten av studien i sin helhet till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Återkommande studie om ungdomars sexualitet och utsatthet

Den nationella studien har genomförts tre gånger tidigare. Den första studien genomfördes 2004 inom ramen för den statliga utredningen Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71). Den andra studien genomfördes 2009 och var en del av den dåvarande regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Skr. 2007/08:167). Dåvarande regeringen beviljade 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att genomföra den tredje studien om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering (S2013/8825/FST). Resultaten från den studien presenterades i rapporten Unga, sex och internet – i en föränderlig värld (2015).

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas