Pressmeddelande från Socialdepartementet

Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Myndigheten ska exempelvis analysera om patientdemografin och sjukdomsförloppet ser likadant ut för cancerpatienter som för andra grupper. Samtidigt skjuts redovisningsdatum upp för ett antal av Socialstyrelsens pågående myndighetsuppdrag, med anledning av covid-19.

Socialstyrelsen ska inom ramen för sitt pågående uppdrag att göra djupgående dataanalyser av cancer även analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Analyserna ska bland annat göras utifrån socioekonomiska variabler, kön, ålder och regionala skillnader.

Socialstyrelsen ska fortlöpande tillgängliggöra analyserna för professionen och andra intressenter. En samlingsrapport av genomförda analyser ska redovisas senast den 28 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 miljon kronor under 2020.

Uppskjutna redovisningsdatum

Regeringen har samtidigt beslutat att skjuta upp redovisningsdatum för ett antal av Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag. Socialstyrelsen är en central myndighet i arbetet med hälso- och sjukvårdens beredskap och har en viktig roll i samhällets hantering av covid-19.

Ändringen av redovisningsdatumen innebär också att en viss belastning på kommuner och regioner, som vanligtvis bistår med uppgifter och information till Socialstyrelsen för regeringsuppdragen, avtar något under en kritisk period.

De uppdrag vars redovisningsdatum skjuts upp är följande (nytt redovisningsdatum inom parentes):

1. Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. (1 december 2020)

2. Uppdrag att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet (delredovisas 31 december 2020, slutredovisas 15 juni 2021)

3. Uppdrag att genomföra pilotverksamhet för barnhälsovård (1 juni 2021)

4. Uppdrag att göra en kartläggning av om det finns skillnader i den neonatala vården (31 oktober 2020)

5. Uppdrag att kartlägga akutmottagningars rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos (30 juni 2021)

6. Förbättra tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten (31 mars 2021)

7. Uppdrag att ta fram nationellt kunskapsstöd för fosterdöd (1 november 2021)

8. Uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården (28 februari 2021)

9. Uppdrag om ekonomiskt bistånd (31 december 2020)

10. Uppdrag att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke (2 december 2020)

11. Placering av barn utan vårdnadshavares samtycke (31 maj 2021)

12. Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet (31 december 2021)

13. Uppdrag om återinläggningar av multisjuka och sköra äldre (28 februari 2021)

14. Uppdrag om dataanalyser av cancer utifrån ett epidemiologiskt perspektiv (28 mars 2021)

15. Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården (31 december 2020)

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter