Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boverket ska se över energikraven för investeringsstöd

Publicerad

Regeringen beslutade idag att energikraven i förordningen om investeringsstöd ska ses över för att säkerställa att de även fortsättningsvis främjar ett energieffektivt byggande. Bakgrunden är att kraven påverkas av de ändrade reglerna om energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR) som föreslås träda i kraft 1 juli. Vid behov ska Boverket föreslå nya nivåer för både grundkravet och för möjligheten till förhöjt stöd.

- För att nå våra högt ställda klimatpolitiska mål behöver vi säkerställa att regelverken främjar ett energieffektivt byggande. Därför får Boverket detta uppdrag, säger bostadsminister Per Bolund.

I förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande finns två krav på energiprestanda som båda påverkas av bestämmelser i BBR. Boverket ska bedöma om kraven är väl avvägda när de beräknas enligt de nya reglerna. Är de inte det ska nya kravnivåer föreslås.

För kravet att uppnå en energiprestanda motsvarande 56 procent krävs åtgärder som leder till ökade byggkostnader. Boverket ska bedöma hur nivån på ett eventuellt förhöjt stöd förhåller sig till det.

Boverkets bedömning ska utgå ifrån att kravnivåerna i investeringsstödsförordningen ska främja särskilt energieffektiva byggnader och användningen av ny teknik, samtidigt som byggandet ska ske på ett kostnadsoptimalt sätt givet en högre nivå på energiprestandan.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 juni 2020 till regeringen (Finans­departementet).

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget är Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda reviderades 2010 (EU 2010/31) och omarbetades 2018 (EU 2018/844). Boverket har utrett ett förslag till uppdaterade energihushållningsregler i BBR som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Förslaget innebär justerade kravnivåer för de olika byggnadskategorierna som en följd av att viktningsfaktorer införs i plan- och byggförordningen (PBF) för att beräkna primärenergi. De två energikraven som finns i investeringsstödsförordningen utgår från kraven på energiprestanda i BBR och påverkas därmed av denna justering.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors
Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin