Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag för bättre styrning och uppföljning av Jordbruksverkets EU-medelshantering och förvaltningsanslag

Publicerad

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att se över Jordbruksverkets anslagshantering och prognoser med fokus på EU-medel och förvaltningsanslag. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig redovisning till regeringen och en effektiv styrning och uppföljning av förvaltningsmedel.

Jordbruksverket har konstaterat brister i intern styrning och kontroll avseende hanteringen av EU-stöd, bland annat på grund av felaktiga prognoser och revisionskritik från Ekonomistyrningsverket och EU-kommissionen. Regeringen ser därför behov av att stärka myndighetens interna rutiner och processer i syfte att säkerställa en effektiv förvaltning. När det gäller förvaltningsanslaget minskar detta enligt tidigare avisering med omkring 70 miljoner kronor mellan 2020 och 2021. Det är en följd av att tidigare tillfälliga medel för bland annat säkerställandet av genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken upphör, vilket föranleder behov av effektivisering.

Uppdraget innebär att Ekonomistyrningsverket ska göra en översyn av Jordbruksverkets anslagshantering och prognoser. Ekonomistyrningsverket ska också komma med rekommendationer för att säkerställa att den finansiella kontrollen och redovisningen avseende prognoser för berörda anslag, inklusive beställningsbemyndiganden, är ändamålsenlig och effektiv.

– Jag ser behov av att säkerställa ändamålsenliga och kvalitetssäkrade prognoser för utbetalning av EU-stöd och att Jordbruksverket har rutiner för anpassning av verksamheten till tilldelade ramar. Med det här uppdraget får Jordbruksverket stöd i detta arbete så att myndighetens ekonomiadministrativa processer och rutiner bidrar till en enhetlig och transparent redovisning till regeringen. Det är en grundförutsättning för genomförandet av program inom kommande budgetperiod, 2021–2027, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska delredovisas senast den 30 november 2020 och slutredovisas senast den 28 februari 2021.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00