Pressmeddelande från Finansdepartementet

Flera uppdrag inom samhällsplanering och bostäder på dagens regeringssammanträde

Publicerad

Regeringen har idag gett Boverket i uppdrag att ta fram en modell för årlig omräkning av normhyror enligt förordningen om investeringsstöd för hyresbostäder. Regeringen har även beslutat att Boverket ska redovisa det hittills genomförda arbetet inom arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Förslag om årlig omräkning av normhyror

Inför ändringarna i investeringsstödet framförde flera remissinstanser att det behövs en kontinuerlig uppräkning av de högsta tillåtna stödnivåerna respektive normhyrorna i förordningen. Det eftersom värdet av stödet annars försvagas till följd av inflationen och av att produktionskostnaderna ökar över tid. Regeringen bedömer dock att det krävs bredare underlag innan en sådan förändring kan genomföras. Boverket ska därför analysera och föreslå hur en omräkning av normhyrorna ska göras. Förslaget bör särskilt ta hänsyn till olika regionala förutsättningar.

Investeringsstödet återinfördes i en effektivare form den 1 februari i år. Ändringarna gjordes enligt en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Redovisning av genomfört arbete inom arkitektur och gestaltad livsmiljö

År 2018 beslutades propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (2017/18:110) som innebar en ny politik för arkitektur, form och design, och gestaltningen av livsmiljön i stort. Som ett led i den större satsningen fick Boverket i uppdrag att förstärka arbetet hos offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Myndigheten fick därmed även det nationella samordningsansvaret.

Nu kompletterar regeringen uppdraget med ett krav på att redovisa det arbete som hittills genomförts. Redovisningen blir ett underlag till det fortsatta arbetet med att främja arkitektur och gestaltad livsmiljö och att bidra med kompetensstöd på området till offentliga aktörer, vilket på lång sikt ska bidra till en ökad kvalitet på den gestaltade livsmiljön i hela landet.

Boverket ska redovisa arbetet för regeringen senast 15 oktober 2020.

Regeringen beslutade även om ett uppdrag vad gäller införandet av krav på klimatdeklaration för nya byggnader.

Pressmeddelande: Boverket förbereder krav på klimatdeklaration

 

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors