Regeringen vill förtydliga regler kring underhållsstödet

Publicerad

En särskild utredare fick den 30 augusti 2018 i uppdrag att göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Regeringen beslutar nu att ge utredaren ett utökat uppdrag för att förtydliga reglerna kring när underhållsstöd lämnas.

– Utgångspunkten är att föräldrar själva ska komma överens om underhåll till barn. Men i de fall när det finns särskilda skäl, som exempelvis att det tidigare förekommit hot eller våld i relationen, måste det finnas undantag där staten tar ett större ansvar och lämnar underhållsstöd. Här behöver vi förtydliga regelverket, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Barns trygghet ska vara i fokus. Därför krävs att underhållsstödet fungerar tryggt och hållbart för föräldrarna, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Utredaren får i uppdrag att analysera hur tillämpningen av särskilda skäl inom underhållsstödet kan förtydligas, och ges ett vidare tillämp-ningsområde utifrån syftet med regleringen. På så sätt kan det som anges i förarbetena till indragningsbestämmelsen inom underhållsstödet få ett större genomslag. I förarbetena till nuvarande lagstiftning nämns exempel på särskilda skäl, t.ex. att det finns en hotbild mot barnet eller boföräldern från den bidragsskyldiga föräldern.

I uppdraget ingår även att utreda de rättsliga förutsättningarna för att underhållsstödet inte ska behöva prövas på nytt var sjätte månad när det redan har bedömts att det finns särskilda skäl. Vidare ska utredaren ta ställning till om tidsperioden för när särskilda skäl prövas bör förlängas.

Tilläggsuppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 10 juni 2020. Utredningstiden för det ursprungliga uppdraget förlängs, och ska i stället redovisas senast den 1 mars 2021.

Mer om utredningen

Regeringen beslutade i augusti 2018 kommittédirektiven Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (dir. 2018:97). En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. I uppdraget ingår bland annat att analysera och föreslå hur tillgång till aktuella inkomstuppgifter från Skatteverket kan öka träffsäkerheten med bostadsbidrag och underhållsstöd, samt att analysera och föreslå åtgärder för att begränsa risken för skuldsättning inom de båda förmånerna.

I översynen ingår att utreda hur de fördelningspolitiska och bostadspolitiska målsättningarna med bostadsbidraget kan renodlas och tydliggöras, samt lämna förslag på lämpliga åtgärder. Vidare ska utredaren ta ställning till om beräkningsgrunderna för underhållsstöd kan få en bättre samstämmighet med föräldrabalkens principer för underhållsbidrag. I uppdraget ingår att utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg