Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige ställer sig bakom två viktiga deklarationer under FN:s klimatmöte

Publicerad

Under FN:s klimatmöte COP 25 blev Sverige ett av första länderna att ställa sig bakom en deklaration som uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter kopplade till klimatförändringarna. Deklarationen framhåller att barn och ungdomar är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och att deras röster tydligare måste inkluderas i internationella beslutsprocesser.

-  Runt om i världen och framförallt i fattiga länder ser vi hur människor drabbas hårt av klimatförändringarna, och ofta är det barn och unga som drabbas värst. Hur vi tacklar klimatfrågan kommer avgöra vilken framtid de möter i vuxen ålder, och de har en rätt att bli hörda när vi tar dessa viktiga beslut, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Deklarationen är ett initiativ från Project Dryad och är framtagen i samarbete med UNICEF. Den understryker också vikten av att respektera Parisavtalets mål och syfte och uppmana alla länder att öka ambitionen i sitt klimatarbete.

Parisavtalet anger att parterna ska respektera mänskliga rättigheter, och även barns rättigheter samt rättvisa mellan generationer.  Sverige jobbar redan nationellt med att inkludera barn och ungdomar i klimatfrågan, bland annat genom Ungdomspolitiska rådet. Sedan 2015 har Sverige också haft ungdomsrepresentanter i den svenska förhandlingsdelegationen vid FN:s klimatmöte.  

Deklaration för att minska sjöfartens utsläpp

Under COP 25 har Sverige också ställt sig bakom en deklaration om ökad ambition i arbetet med att minska den internationella sjöfartens klimatpåverkan.

- En utökad sjöfart skulle kunna ta hand om många av de utsläppstunga godstransporter som idag sker via land. Men för att nå målen i Parisavtalet måste även sjöfartens utsläpp minska. I Sverige har vi tagit viktiga steg i detta arbete, inte minst genom att skapa ett nationellt innovationskluster för flytande biogas, säger Isabella Lövin.

Länder som ställer sig bakom deklarationen ska arbeta för ett ambitiöst genomförande av den klimatstrategi som den internationella sjöfartsorganisationen IMO har tagit fram. Det innebär att utsläppen från den internationella sjöfarten ska nå sin topp 2023. Därefter ska utsläppen minska till att senast 2050 vara 70 % lägre jämfört med 2008 års nivåer.