Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimatförhandlingarna på FN:s klimatmöte COP 25 är avslutade

Publicerad

På övertid avslutades FN:s klimatmöte COP 25 i Madrid i Spanien. Mötet har varit utmanande både tekniskt och politiskt, och flera frågor sköts upp till framtida möten då parterna inte kunde komma överens. De huvudsakliga framgångarna från mötet är ett stärkt arbete med frågan om skador och förluster, en uppdaterad åtgärdsplan för jämställdhet, en stark politisk signal om vikten av att länderna ökar ambitionen i sitt klimatarbete under 2020 samt vikten av att stärka kopplingen mellan hav och klimat.

En av de frågor som parterna inte kunde enas om var regler för hur länderna ska kunna nå delar av målen i sina nationella klimatplaner genom att samarbeta med andra länder. Det kan exempelvis ske genom utsläppshandel eller genom att ett land genomför klimatåtgärder i ett annat land.

- Det är olyckligt att vi inte kunde enas om dessa regler. Samtidigt hade både Sverige och EU varit tydliga med att vi inte tänker acceptera regler som riskerar att underminera parisavtalets mål och syfte. Därför ser vi hellre att förhandlingarna kring dessa frågor fortsätter under kommande möten. För oss har det varit helt avgörande att reglerna säkerställer att dessa samarbetsformer leder till riktiga utsläppsminskningar. Det är också viktigt att klimatåtgärder genomförs i ett annat land leder till en positiv utveckling både för klimatet och landet där åtgärden genomförs, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

En annan viktig fråga under mötet har varit vikten av att öka ambitionen i det globala klimatarbetet, och att arbetet måste svara mot den senaste vetenskapen. Förhandlingarna slutade i skrivelser som ger ytterligare tyngd åt forskningen från FN:s klimatpanel IPCC. Man enades också om skrivelser som uppmanar parterna att lämna in uppdaterade nationella klimatplaner under 2020.

- Det har tagits viktiga steg mot ökad ambition under mötet. Inte minst genom att EU presenterat en ”green deal” med ett mål om att bli världens första klimatneutrala världsdel senast 2050. Samtidigt går arbetet för långsamt, och fler länder måste öka takten i sitt nationella klimatarbete. Vi måste visa omvärlden av vi tar klimatkrisen på yttersta allvar. Därför måste vikten av ökad ambition också återspeglas i de klimatplaner som länderna ska lämna in under nästa år, säger Isabella Lövin. 

En annan viktig förhandlingsfråga har rört den så kallade Warszawamekanismen som hanterar skador och förluster orsakade av klimatförändringarna.

- Sverige har länge varit drivande i att mer måste göras för att stötta de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och vi är idag en av de största per capita-givarna av klimatbistånd. Under mötet har parterna enats om att mer finansiering behövs, och man har bland annat etablerat ett en arbetsgrupp som ska stötta detta. Man har också etablerat ett nätverk som ska bidra med teknisk hjälp till utvecklingsländer, säger Isabella Lövin.

För att nå målen i Parisavtalet är det viktigt att alla människor har möjlighet att delta i klimatarbetet. Under mötet har Parterna därför enats om en uppdaterad åtgärdsplan för jämställdhet. Den nya planen sträcker sig över en femårsperiod och innehåller konkreta aktiviteter för att stärka jämställdhetsintegreringen inom klimatkonventionens beslutsprocesser och inom ländernas klimatarbete.

Chile meddelade inför mötet att att man genom sitt ordförandeskap ville lyfta fram klimatets påverkan på haven. Under de två veckorna som mötet pågick hölls flera högnivåmöten inom detta område, och man lanserade också en plattform som ska bidra till att skapa positiva synergier mellan hav och klimat. Sverige har länge varit drivande i att stärka kopplingen mellan hav och är sedan tidigare medordförande i projektet Oceans Pathway.

- Det är glädjande att havsfrågorna fått extra utrymme under årets möte. Detta är en viktig fråga för många länder, inte minst för flera av de små östater som redan drabbas väldigt hårt av stigande havsnivåer. När vi nu går in i genomförandefasen av Parisavtalet är det viktigt att integrera havsfrågorna i arbetet, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren