Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

300 miljoner till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen beslutade idag om ett flertal satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt rör det sig om satsningar på drygt 300 miljoner kronor under 2020.

Förstärkt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel

Länsstyrelserna får fortsatt uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Medlen, 110 miljoner kronor, ska bland annat gå till att utveckla verksamheten med regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra till stöd för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen tilldelas 20 miljoner kronor för att fortsatt stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inom vård och omsorg, i enlighet med uppdraget i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020.

Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten får använda 2 miljoner kronor vardera (totalt 10 miljoner kronor) för att fortsätta arbetet med förbättrad upptäckt av våld i nära relationer.

Kriminalvården får använda 3,5 miljoner kronor för att fortsätta utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.

Uppsala universitet, (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) får använda 10 miljoner kronor för att stärka och utveckla arbetet med den nationella stödtelefonen för våldsutsatta.

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsatt erbjuda stöd till utbildningsansvariga vid universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Frågor om bl.a. hedersrelaterat våld, våld mot barn samt prostitution och människohandel och hbtq-personers våldsutsatthet ska ingå i uppdraget. Under 2020 avsätts 5 miljoner kronor, varav minst 4 miljoner kronor går till Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid) samt övriga relevanta universitet och högskolor.

Satsning för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Utöver ovanstående satsningar som rör mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, ges följande uppdrag specifikt inriktade på hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda 20 000 000 kronor för att fortsätta att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Uppdraget framgår av regleringsbrevet för myndigheten för 2020.

Socialstyrelsen tilldelas 1 miljon kronor för att fortsätta den intervjustudie som Kriminalvården genomför med klienter dömda för hedersrelaterade brott.

Linköpings universitet (Barnafrid) får använda 1 600 000 kronor för att fortsätta genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter.

Medel till kvinno- och tjejjourer och andra organisationer inom brottsofferområdet

Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor årligen 2020-2021 för att stärka de ideella kvinno- och tjejjourernas arbete. Medlen fördelas i första hand som tvååriga bidrag då det bidrar till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för de aktuella jourerna.

Socialstyrelsen får använda 23,3 miljoner kronor under 2020 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor.

Socialstyrelsen får använda 2 miljoner kronor under 2020 för att fortsätta stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

– Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem och innebär ett stort lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Kampen mot våldet fortsätter med kraft, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas