Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Elnätsföretags outnyttjade underskott villkoras

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag ett förslag till Lagrådet som medför att elnätsföretagen under en övergångsperiod inte får använda outnyttjade underskott i förhållande till intäktsramarna för perioden 2012–2015. Regeringen vill i stället villkora utnyttjandet av dessa underskott till fördel för en utveckling av elnätssystemet.

Regeringens förslag innebär att elnätsföretagen inte ska kunna tillgodoräknas flera tillsynsperioders underskott när de nya bestämmelserna i ellagen om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången efter utgången av tillsynsperioden 2016–2019.

Samtidigt aviserar regeringen att den avser att återkomma med ett författningsförslag som ger ett särskilt investeringsutrymme till nätföretag som har outnyttjade underskott. Enligt det förslaget kommer elnätsföretagen under vissa förutsättningar få möjlighet att från elnätsverksamheten ta ut belopp som motsvarar de outnyttjade underskotten från perioden 2012–2015.

Regeringens förslag kommer inte att påverka de outnyttjade underskotten från perioden 2016–2019.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson

Fakta elnätsföretag:

Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. Vidare ingår i avgiften kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet från den som ansluter sig.

Fakta intäktsramar:

Energimarknadsinspektionen, Ei, övervakar elnätsföretagens monopolställning genom att sätta ett tak, en intäktsram, som företagen måste förhålla sig till och som gäller under en fyraårsperiod.

Elnätsföretagen överklagade Ei:s beslut om intäktsramar för perioden 2012–2015, och förvaltningsdomstolarna gav elnätsföretagen rätt att ta ut ytterligare intäkter från kunderna. De utdragna domstolsprocesserna medförde att en del nätföretag inte hade någon möjlighet att utnyttja den intäktsram som slutligt bestämdes för tillsynsperioden. Detta har inneburit att en del elnätsföretag har ett outnyttjat intäktsutrymme från den första perioden.