Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag om effektivare och klimatsmartare godstransporter

Publicerad

Regeringen har beslutat om tre uppdrag för att skapa effektivare och klimatsmartare godstransporter. Regeringen vill utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas och hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel. Dessutom se över hur intermodala godstransporter med sjöfart och järnväg kan främjas.

- Sverige är ett exportberoende industriland med långa avstånd. Effektiva godstransporter är därför avgörande för vår konkurrenskraft. Med de här uppdragen får vi viktiga underlag om hur vi kan öka lastbilarnas kapacitet och skynda på omställningen av lastbilsflottan, men också hur vi kan se till att utnyttja alla trafikslag, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Trafikverket får i uppdrag att analysera var och om längre lastbilar bör tillåtas på Sveriges vägar samt att ta fram förslag på författningsändringar för att tillåta längre lastbilar. Syftet är att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Trafikanalys får samtidigt i uppdrag att analysera om det finns behov av och ta fram förslag på styrmedel för att öka andelen tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser, som exempelvis etanollastbilar, biogaslastbilar och el-lastbilar.

Därutöver har regeringen även gett i uppdrag till Trafikanalys att ta fram förslag på styrmedel som kan främja intermodala transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg. Omlastningspeng kan vara ett alternativ. I uppdraget ingår bland annat att analysera vilka styrmedel EU-regelverken tillåter och vilka styrmedel som används i andra länder för att öka incitamenten att välja transportupplägg med järnväg och sjöfart.

Uppdragen åt Trafikanalys ska redovisas till Näringsdepartementet den 1 mars 2019 och uppdraget åt Trafikverket ska redovisas till Näringsdepartementet den 31 mars 2019. 

Uppdragen aviserades i den nationella godstransportstrategin.

Faktaruta

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Riksdagen har härutöver beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Den nationella godstransportstrategin – Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi beslutades den 28 juni 2018 och innehåller prioriterade insatsområden för att skapa ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem. Strategin utgör en plattform för det fortsatta arbetet.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00