Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mer kultur till fler i hela landet

Publicerad

Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur i hela landet, arbetet sammanfattas i en skrivelse som överlämnas till riksdagen idag.

– Regeringens fokus är mer kultur till fler vilket har resulterat i en kulturbudget som ökat med över 1,5 miljarder kronor. Vi har stärkt det regionala kulturlivet och gjort stora satsningar på kulturskolan, biblioteken och det fria kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer, bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

Bland de större satsningarna märks bland annat:

  • Nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Innehåller 100 miljoner kronor per år som kommunerna kan söka till sin verksamhet, 25 miljoner kronor 2018 för Kulturskoleklivet och 40 miljoner kronor per år därefter för att utbilda fler kulturskolelärare. 10 miljoner kronor per år till ett kulturskolecenter inom Kulturrådet. 
  • 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
  • 130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta bostadsområden 2016–2018.
  • 115 miljoner kronor per år till den fria konsten. Musiker och kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och skådespelare får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap.
  • 80 miljoner kronor per år till fri entré till statliga museer.
  • 429 miljoner kronor i stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden på totalt 21 miljoner kronor per år 2019–2020.
  • En ny museilag som stärker museernas oberoende och stadgar deras status som kunskapsinstitutioner. 
  • Ny politik för film, kulturarv respektive gestaltad livsmiljö.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

De kulturpolitiska målen

Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:
− främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
− främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
− främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
− främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
− särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.