Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att förbereda övergång till ny finansiell styrmodell

Publicerad

Regeringen gav den 2 november Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att börja förbereda övergång till ny finansiell styrmodell för materiel- och logistikförsörjningen den 1 januari 2019 Uppdragen lämnas med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen.

Uppdraget innebär att myndigheternas ska förbereda den ekonomiska informationen som lämnas i budgetunderlaget för 2019. Uppdraget innebär också att myndigheterna ska förbereda sina ekonomisystem samt de myndighetsinterna och gemensamma arbetssätt som styrmodellen för med sig. Regeringen återkommer sedan med budgetförslag i budgetpropositionen för 2019.

Den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 innebar förtydligade krav på en ökning av Försvarsmaktens operativa förmåga. En särskild utredare fick i uppdrag att se över om styrningen av materiel- och logistikförsörjningen behövde förändras för att möjliggöra detta. Bakgrunden var också den kritik som Statskontoret och

Ekonomistyrningsverket riktat mot den rådande styrmodellen.
I budgetpropositionen för 2018 har regeringen ställt sig bakom det förslag som utredaren lämnade i sitt betänkande Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88). Styrmodellen stärker kopplingen mellan finansiellt ansvar och verksamhetsansvar. Anslagsavräkning och ekonomisk uppföljning kommer tydligare att avspegla relationen mellan staten och leverantörerna. Styrmodellen följer den fastställda processen för investeringsplanering och de förändringar av anslagsstrukturen som genomfördes 2017.

Utredningens förslag fick stöd i remissvaren från myndigheter som Riksrevisionen, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Statskontoret. Regeringen fann samtidigt att Försvarsmakten och FMV behövde ytterligare ett år för att förbereda införandet av styrmodellen.
Styrmodellen innebär bland annat att FMV disponerar anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, men utgifterna är fortsatt styrda av Försvarsmaktens investeringsplan och beställningar. Den nya styrmodellen innebär också att Försvarsmaktens avgiftsfinansiering av FMV:s myndighetskostnader ersätts av ett förvaltningsanslag.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00