Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan

Publicerad

Idag, den 24 mars, presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Hur infrastruktursatsningar kan stödja ett ökat bostadsbyggande kommer spela en viktig roll i den fortsatta planeringen.

I höstas presenterade regeringen infrastrukturpropositionen Investering i framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21). I infrastrukturpropositionen föreslog regeringen att de ekonomiska ramarna för drift, underhåll och nyinvestering i infrastrukturen ska öka med drygt 100 miljarder kronor jämfört med tidigare planperiod. Trafikverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018–2029.

– Utvecklingen av infrastrukturen är viktig för att både skapa fler jobb och nå målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen har därför sedan vi tillträdde gjort en kraftfull satsning på drift och underhåll. Idag presenterar jag nästa fas i infrastrukturplaneringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Förslaget till nationell plan ska visa hur de ekonomiska ramarna bör fördelas på olika typer av åtgärder och specifika investeringsobjekt under planperioden. Vid prioritering av åtgärder för den statliga infrastrukturen ska också förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.

– Det finns stora samhällsvinster med en samordnad politik för bostäder och infrastruktur. När staten investerar i infrastruktur öppnas också möjligheter upp för nya bostäder. Den här potentialen vill regeringen ta tillvara på. Vi ger nu Trafikverket i uppdrag att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande vid prioriteringar kring infrastruktur, säger Anna Johansson.

De bostadsbyggnadsprojekt som ska kunna påverka prioriteringen ska präglas av hög genomförbarhet och tidsmässig koppling till det aktuella infrastrukturobjektet. Trafikverket ska redovisa hur planförslaget beaktar de prioriterade utmaningar som beskrivs i Infrastrukturpropositionen. De transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen och ett trafikslagsövergripande synsätt ska vara utgångspunkt för Trafikverkets analyser och förslag till åtgärder.

Riksdagens kommande ställningstagande om ett sektorsmål för transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska också vara en utgångspunkt för uppdraget. Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de ekonomiska ramarna för utveckling av transportsystemet bör fördelas på ett sätt som bidrar till att de transportpolitiska målen nås.

Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer, innebär att sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden. Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Ett viktigt fokus för regeringens samhällsbygge är satsningar på järnvägen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar vi nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. En järnvägssträcka som både är viktig i sig själv och som en del i ett framtida höghastighetssystem, säger Anna Johansson.

Parallellt ska de regionala länsplaneupprättarna ta fram förslag till nya trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period.

Trafikverket ska redovisa förslaget till nationell plan senast den 31 augusti 2017. Samtidigt som Trafikverket redovisar uppdraget till regeringen ska de remittera redovisningen. Länsplaneupprättarna ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2017. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00