Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka terrorismresor

Publicerad

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om kriminalisering av att resa utomlands för att delta i terroristhandlingar samt att ta emot terroristträning.

Terrorismen utgör ett reellt hot mot säkerheten i såväl Sverige som utlandet. Sverige måste ha en skarp och heltäckande strafflagstiftning och effektiva förebyggande insatser på området. Regeringen föreslår därför nu att terrorismresor, finansiering av resorna och finansiering av terrorister och terroristorganisationer kriminaliseras genom att ett särskilt straffansvar införs i strafflagstiftningen. Dessutom föreslås ett nytt brott, som rör mottagande av terroristträning.

I propositionen föreslår regeringen ett särskilt straffansvar för;

  • att ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år),
  • att resa eller påbörja en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare om avsikten är att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bland annat terroristbrott (fängelse i högst två år),
  • att finansiera en sådan resa som avses ovan (fängelse i högst två år), och
  • att finansiera en person eller en sammanslutning av personer som till exempel begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år).

Regeringen lämnar även förslag om svensk domstols behörighet att döma över brotten liksom möjligheten att använda hemliga tvångsmedel för dem.

Genom regeringens förslag uppfyller Sverige de straffrättsliga krav som FN:s säkerhetsråd ställer om åtgärder mot så kallade utländska terroriststridande, och vad som följer av Financial Action Task Forces (FATF) rekommendation om finansiering av terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh