Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Likvärdig utbildning för alla

Publicerad

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram. För ungdomar som anländer till Sverige efter 16 års ålder är introduktionsprogrammet språkintroduktion första steget i en gymnasieutbildning. Insatserna ska stärka utbildningen på både kort och lång sikt och ska vid behov även omfatta elever som inte är nyanlända, om de har ett annat modersmål än svenska.

Mottagare är huvudmän, rektorer, lärare i alla ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan skolpersonal.

– Alla barn ska mötas på sin nivå. Nu fortsätter vi vårt arbete med att stärka de huvudmän och skolor som har en stor del elever som nyss kommit till Sverige. Att alla barn får en likvärdig utbildning med hög kvalitet är avgörande för deras framtida möjligheter till arbete, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

I arbetet ska Skolverket ta tillvara internationella och nationella erfarenheter och basera sina insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De ska dessutom inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund och samverka med universitet och högskolor.

Den 15 oktober 2015 ska Skolverket redovisa en planering för år 2016-2019 av vilken inriktning som insatserna bör ha och hur de ska genomföras.

Satsningen ingår i ett större paket av kvalitetshöjningar av undervisningen på grund – och gymnasieskola. Totalt avsätts 600 miljoner kronor årligen från och med 2016 till nämnda satsningar tillsammans med satsningen ”Samverkan för bästa skola” som ger medel till skolor med extra tuffa förutsättningar samt till högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar och till genomförande av obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00