Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Genomförande av internationella straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag (Dir. 2014:155) att se över den straffrättsliga lagstiftningen med anledning av vissa internationella åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism.

Personer som reser utomlands för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. För att kunna motverka detta behövs, utöver förebyggande insatser mot radikalisering och rekrytering, en effektiv straffrättslig lagstiftning. Regeringen har därför beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) som antogs i september i år. Om utredaren bedömer att det krävs lagändringar ska förslag till sådana lämnas.

Utredaren ska även ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för att förhindra och bekämpa finansiering av terrorism uppfyller de krav som den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF) ställer och vid behov föreslå nödvändiga lagändringar.

Dir. 2014:155 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Debattartikel: Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00