Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan använda fritextsök eller filtrera

Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 317 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Saminvest AB

  Saminvest är ett riskkapitalbolag som ägs av staten. Dotterbolag är Fouriertransform och Inlandsinnovation.

  Saminvest AB
 • Barnombudsmannen (BO)

  Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

  Barnombudsmannen (BO)
 • Delegationen mot segregation

  Delegationen mot segregation (Delmos) är en myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation. Delmos ska bidra till att regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation genomförs i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, civila samhället, forskare med flera.

  Delegationen mot segregation
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.

  Diskrimineringsombudsmannen, DO
 • Jernhusen AB (Jernhusen)

  Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen och äger stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler på tillväxtorter och viktiga transportnoder. Utveckling sker av befintliga och nya stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler. Bolaget utvecklar och levererar även tjänsteerbjudanden i anslutning till dessa fastigheter.

  Jernhusen AB (Jernhusen)
 • Jämställdhetsmyndigheten

  Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiken målen och ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  Jämställdhetsmyndigheten
 • Luftfartsverket (LFV)

  Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och innovation inom myndighetens verksamhetsområde.

  Luftfartsverket (LFV)
 • Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

  Nämnden mot diskriminering
 • Post- och telestyrelsen (PTS)

  PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

  Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Sjöfartsverket

  Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.

  Sjöfartsverket