Regeringskansliets verksamhet

Statsrådet är chef för varje departement. Statsrådet kallas också minister. I departementet kan det finnas fler statsråd än departementschefen. De olika statsråden har då ansvar för vissa sakfrågor. Varje statsråd har ett kontor av politiskt tillsatta tjänstemän, till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare.

Statssekreteraren är statsrådets närmaste medarbetare. Statssekreteraren leder arbetet på departementet. På varje departement finns också en expeditionschef, som ansvarar för att regeringens förvaltningsärenden handläggs på rätt sätt enligt alla regler. Det finns också en rättschef som ansvarar för utformningen av lagförslag och förordningar.

Större delen av regeringens arbete förbereds av tjänstemän på de olika departementen:

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter nationellt, barnets rättigheter och nyanländas etablering.

Finansdepartementet

Finansdepartementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Miljödepartementet

Miljödepartementet ansvarar för regeringens miljö- och klimatpolitik.

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet arbetar med frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Ovan beskrivs vilka frågor som departementen arbetar med, men det finns också en övergripande organisation:

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen ansvarar för frågor som rör alla departementen i Regeringskansliet. Det kan vara bland annat förändringsarbete och förnyelsearbete inom Regeringskansliet, myndighetens ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, it-stöd, bibliotek, arkiv och diarier och kommunikation.

Denna sida uppdateras.