Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Regeringskansliet välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

Två kvinnor och en man står och samtalar.
Regeringskansliet bedriver ett aktivt mångfaldsarbete. Att bejaka olikheter är en förutsättning för att ta tillvara på alla medarbetares kompetens. Foto: Pontus Johansson

Regeringskansliets chefer och medarbetare ska vara delaktiga i arbetet med att skapa en arbetsplats som bejakar olikheter, passar både kvinnor och män, där kompetensen tas tillvara och där målet är en i huvudsak jämn könsfördelning på samtliga befattningsnivåer.

Så arbetar vi med mångfald

I vårt mångfaldsarbete fokuserar vi särskilt på att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund och vi strävar efter att nå en balans mellan kvinnor och män inom alla yrkeskategorier.

Chefer och medarbetare kan exempelvis bidra till Regeringskansliets mångfaldsarbete genom att välkomna och handleda praktikanter som står långt från arbetsmarknaden eller genom att representera Regeringskansliet vid arbetsmarknadsdagar på högskolor och universitet. Den som vill har också möjlighet att vara funktionär i Regeringskansliets monter på Stockholm Pride och berätta om Regeringskansliet som arbetsplats och sina egna erfarenheter härifrån.

Tillgänglighet i två perspektiv

Regeringskansliet som myndighet har även ansvar för att vara tillgänglig både för medarbetare och för allmänheten. Tillgänglighetsarbetet har alltså två perspektiv: ett medarbetarperspektiv och ett medborgarperspektiv. För medarbetare kan det innebära arbetshjälpmedel eller anpassning av den fysiska eller sociala arbetsmiljön. Tillgängligheten i Regeringskansliet följs upp årligen av Myndigheten för delaktighet.

Myndigheten för delaktighet

Plan för lika rättigheter och möjligheter ska främja verksamhetsutveckling

Vår plan för lika rättigheter och möjligheter är ett ramverk som beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds-, och tillgänglighetsfrågor. Den är upprättad för att beskriva Regeringskansliets arbete med aktiva åtgärder och förhållningssätt för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar.

Syftet med Regeringskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter är att bibehålla en god arbetsmiljö och vara en inkluderande arbetsplats som främjar verksamhetsutveckling. Därigenom kan Regeringskansliet fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra riket.