Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2019-10-30) av ärendet Q.A mot Sverige

Publicerad

Frågan om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 6 och 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Länk till granskningen i fulltext

Sammanfattning av granskningen
Klaganden anförde inför kommittén att hans utvisning till Afghanistan skulle strida mot hans rättigheter i artikel 6 (rätten till liv) och artikel 7 (förbudet mot tortyr) i konventionen p.g.a. att klaganden lämnat islam.

Kommittén (majoriteten) konstaterade bl.a. att de nationella myndigheterna inte gjort någon individuell bedömning avseende samtliga riskhöjande omständigheter vilket gör klaganden särskilt utsatt, såsom att klaganden lämnat islam, att han är hazar, hans psykiska ohälsa och att klaganden är känd i sociala nätverk. Enligt kommittén borde det även beaktas att klaganden saknar familj i Afghanistan eftersom han lämnat landet i tidig ålder. Vid en sammantagen bedömning ansåg kommittén att de svenska myndigheterna brustit i prövningen om det fanns en verklig, personlig och förutsebar risk för klaganden att återvända till Afghanistan. En verkställighet skulle därför strida mot artikel 6 och 7 i konventionen. Kommittén erinrade också om Sveriges skyldighet enligt konventionen att göra en översyn av klagandens ärende varvid bl.a. granskningsutlåtandet beaktas. Tre ledamöter i kommittén ansåg att det inte förelåg någon kränkning av artikel 6 och 7 i konventionen.