Informationsmaterial från Miljödepartementet

Marin miljö och EU:s Östersjöstrategi Diarienummer: M2009.16

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Informationsblad om arbetet med marin miljö och EU:s Östersjöstrategi under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

Haven är till sin natur internationella områden som kräver
gränsöverskridande samarbete. EU har flera havsområden
som ger stora värden genom bland annat fiske och turism.
Det samlade värdet av havets ekosystemtjänster är så
högt att de inte kan låtas gå förlorade. Miljöproblemen
i haven hänger nära samman med möjligheterna till
ekonomisk tillväxt. EU:s politik och lagstiftning påverkar
till stor del tillståndet i våra havsområden. Östersjön är
särskilt känslig och miljötillståndet är allvarligt, till följd av bland annat övergödning och utfiskning. Även andra
havsområden i EU har stora miljöproblem. Haven påverkas
av näringar som jordbruket, fisket och sjöfarten. EU
utvecklar en integrerad havspolitik som omfattar dessa
sektorer samt lagstiftning som bland annat reglerar utsläpp
och vattenkvalitet.

Under ordförandeskapet i EU hösten 2009 kommer Sverige vara pådrivande för att förbättra den marina miljön. Sverige verkar särskilt för att Östersjön ska utpekas som ett pilotprojekt, med ett snabbare och strängare miljöskydd i genomförandet av EU:s marina direktiv.