Dialog om reformer inom funktionshinderområdet

Publicerad

På ett digitalt möte med funktionshindersdelegationen berättade socialminister Lena Hallengren bland annat om satsningar och åtgärder i budgeten för 2021. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och civilminister Lena Micko medverkade och lyfte aktuella frågor från sina politikområden.

 • Socialminister Lena Hallengren sitter vid ett bord och talar på ett digitalt möte.

  Socialminister Lena Hallengren i dialog med Funktionhinderdelegationen på ett digitalt möte.

  Foto: Josefin Freij/ Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen står inomhus.

  Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Porträttbild tagen utomhus av civilminister Lena Micko.

  Civilminister Lena Micko.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Arbetet med en ny funktionshinderstrategi

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken lämnade sitt betänkande om en ny strategi för funktionshinderspolitiken 2019. Betänkandet har remissbehandlats och arbetet med att sammanställa svaren pågår. Detta sker parallellt med att utredningens bedömningar och förslag håller på att analyseras.

-Vi kommer att arbeta intensivt med beredningen av Styrutredningens betänkande under hösten och framåt. För att hålla er uppdaterade på processen, har vi för avsikt att återkomma till frågan vid våra kommande möten i Funktionshindersdelegationen, säger Lena Hallengren.

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Lena Hallengren berättade om förslagen i budgetpropositionen för 2021 som rör funktionshinderområdet. Beloppet för timschablonen för assistansersättningen räknas upp med 3,5 procent för att förbättra såväl möjligheterna till god kvalitet i insatsen som arbetsvillkoren för assistenterna.

Stimulera och skynda på utvecklingen inom funktionshinderområdet

Regeringen avsätter medel i budgeten för 2021 för att undanröja hinder för tillgänglighet för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. I budgeten föreslås att 23 miljoner kronor årligen ska avsättas för att stimulera och påskynda utvecklingen inom funktionshinderområdet. Medlen ska användas till att stimulera tillämpningen av universell utformning, d v s skapa mer tillgängliga lösningar som fungerar för fler, oavsett funktionsnedsättning. Vidare bedöms kommuner och regioner behöva stöd i sitt funktionshinderspolitiska arbete. Dessutom behöver statistiken förbättras som belyser hur levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning utvecklas.

Utökad merkostnadsersättning till Samhall

Regeringen föreslår också i budgeten för 2021 att merkostnadsersättningen till Samhall Aktiebolag ska utökas med 400 miljoner kronor från och med 2021. Samhall är ett viktigt verktyg för att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser ska kunna ges möjlighet till jobb. Samhalls merkostnader förväntas öka som en följd av löneutvecklingen.

Förbättrade regler kring bilstöd

Regeringens föreslagna ändringar av bilstödet trädde i kraft 1 oktober Regeringen har lämnat förslag för att öka ändamålsenligheten och träffsäkerheten i bilstödet genom att förbättra den enskildes möjligheter att hitta, köpa och få anpassning av en lämplig bil.

Jämställdhetsministern och civilministern medverkade

Den 1 januari blev barnkonventionen lag. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen berättade om regeringens strategiska och systematiska arbete med att implementera lagen för att säkerställa barns rättigheter. Lindhagen presenterade också att regeringen i budgetpropositionen för 2020 föreslår att det inrättas ett institut för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Civilminister Lena Micko lyfte frågor ur sin portfölj såsom den statliga arbetsgivarpolitiken, hur offentlig upphandling kan ställa krav på tillgänglighet samt konsumentfrågor ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

Funktionshinderdelegationen

Sedan 2001 är funktionshindersdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Funktionshinderdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt representanter från Regeringskansliet. Delegationen träffas vanligtvis fyra gånger per år.