Artikel från Statsrådsberedningen

Gemensamt uttalande av Sveriges och Finlands EU-ministrar: En välfungerande inre marknad är avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning

Publicerad

Coronapandemin har utmanat Europeiska unionen på alldeles nya sätt. De sociala och ekonomiska följderna av pandemin är omfattande. En ambitiös insats krävs nu för att trygga medborgarnas välfärd och för att återskapa ekonomisk tillväxt i Europa.

En välfungerande inre marknad är en garanti för EU:s välfärd, och under de gångna krismånaderna har den visat sitt värde för medborgarna och företagen. Att trygga och stärka den inre marknaden bör utgöra kärnan i EU:s återhämtning och långsiktiga tillväxt.

Det är nu av största vikt att EU kan mobilisera den inre marknadens fulla potential. Detta inbegriper ett starkare fokus på genomförandet av befintlig EU-lagstiftning, med andra ord: vi måste fullfölja det vi kommit överens om i rådet. Genom att till fullo utnyttja våra styrkor inom digital ekonomi, klimatneutral teknik och cirkulär ekonomi kan vi bygga upp en hållbar ekonomisk tillväxt och uppmuntra konkurrens och förnyelse i den europeiska ekonomin.

Tjänsters fria rörlighet är en omistlig del av den inre marknaden och kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar förutsatt att de tillämpas aktivt och på rätt sätt av lokala, regionala och nationella myndigheter och av kommissionen. På vägen mot återhämtning måste därför den inre marknaden för tjänster få nya impulser och hinder måste undanröjas. Vår återhämtningsplan bör beakta genomförandet av kommissionens meddelande från mars 2020.

En rättvis, öppen och konkurrenskraftig inre marknad ska förbli utgångspunkten för främjandet av handel på lika villkor globalt och inom EU. Detta går hand i hand med upprätthållandet av en strikt och självständig konkurrenspolitik. All snedvridning av konkurrensen försvagar vår konkurrenskraft i det långa loppet.

Det tillfälliga systemet med statsbidrag medan krisen pågår är mycket viktigt. För den europeiska ekonomins vidare utveckling är det emellertid avgörande att reglerna för konkurrens och statligt stöd förblir strikta och effektiva. De måste tillåta effektivt ingripande i konkurrensbegränsande förfaranden och säkerställa lika villkor för medlemsstaterna.

Den internationella handeln kommer att spela en central roll när vi övervinner coronakrisen och stöder återhämtningsprocesser i EU och globalt. EU:s roll som försvarare av multilateralt samarbete och fri regelbaserad handel är avgörande i tider av protektionistiska tendenser. Diskussionen om Europas strategiska autonomi får inte leda till protektionism.

Utvärderingen av EU:s handelspolitik efter coronakrisen måste göras tålmodigt och omsorgsfullt, utan att vi drar förhastade slutsatser. Vi måste vara pragmatiska och inte glömma de enorma fördelar som årtionden av frihandel gett oss. EU ska alltid vara en förespråkare av frihandel, inte en uppviglare till handelskrig.


Tytti Tuppurainen                                        Hans Dahlgren
Europa- och ägarstyrningsminister          EU-minister
Finland                                                           Sverige