Skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän behöver få tillgång till nödvändig information

Publicerad

För att skolmyndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag och allmänheten få tillgång till information om huvudmän och skolor har regeringen beslutat om två uppdrag gällande statistikinsamling.

Skolverket får i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att Skolverket respektive Skolinspektionen ska kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina instruktionsenliga uppdrag.
 
Statistiska centralbyrån får i uppdrag att, med beaktande av sin instruktionsenliga uppgift och förtroendet för skydd av insamlade uppgifter, lämna förslag om hur behovet av socioekonomiska uppgifter inom det nationella informationssystemet för skolväsendet kan tillgodoses samt om hur Skolverket ska kunna ta del av andra nödvändiga uppgifter som ligger till grund för den officiella statistiken avseende skolväsendet och som Skolverket behöver för att kunna fullgöra sin instruktionsenliga uppgift.
 
Båda uppdragen ska redovisas senast den 4 september 2020.