Artikel från Justitiedepartementet

Utredare föreslår att fler bestämmelser i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska gälla för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet

Publicerad

I dag överlämnade utredare Stefan Strömberg promemorian Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet till inrikesminister Mikael Damberg.

Utredaren Stefan Strömberg, fd lagman, har haft i uppdrag utreda om någon eller några ytterligare bestämmelser i säkerhetsskyddslagen eller säkerhetsskyddsförordningen borde träffa Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet. Sekreterare har varit rådmannen Emma Degerfeldt.

Ds 2020:11 Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet

Utredaren föreslår att alla bestämmelser i säkerhetsskyddslagen och flertalet bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen ska gälla för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet.

För Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet finns i dag reglering till största del i interna föreskrifter. Utgångspunkten bör vara att så många bestämmelser som möjligt bör vara i lag och förordning och inte i interna föreskrifter. Det bör vara tydligt att kraven på Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet är i grunden desamma som på andra myndigheter. I interna föreskrifter bör finnas endast det som behöver regleras i särskild ordning eller som utgör förtydliganden till lagen och förordningen.

Säkerhetsskyddet för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet har historiskt sett varit reglerat i särskild ordning. Denna särskilda ordning grundar sig i att dessa myndigheter har en särställning i förhållande till andra förvaltningsmyndigheter, bland annat är Regeringskansliet beredningsorgan till regeringen. Det finns skäl för att Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet även fortsatt ska vara undantagna från vissa bestämmelser, till exempel om tillsyn. Det är inte lämpligt att andra myndigheter har full insyn i Regeringskansliets säkerhetskänsliga verksamhet, till exempel i frågor som rör rikets högsta ledning och viss internationell samverkan.

Genom utredningen har regeringen behandlat riksdagsskrivelsen med tillkännagivandet om att det bör utredas om säkerhetsskyddslagen i större omfattning än vad som föreslås i propositionen ska gälla för Regeringskansliet (rskr. 2017/18:289).