Artikel från Justitiedepartementet

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar - frågor och svar

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polismyndighetens webbplats

Vad innebär förbudet?

Regeringen använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning. Förordningen ska upphävas när förbudet inte längre behövs.

Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Regeringen införde den 8 oktober ett undantag från förordningens huvudregel. Undantaget innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, till exempel restauranger och caféer, inte träffas av förbudet.

Regeringen har också under en tid planerat för att besluta ytterligare ett undantag från förordningens huvudregel gällande arrangemang med sittande publik, till exempel konserter och teaterföreställningar. Ett sådant beslut har dock krävt att smittläget i samhället tillåter undantaget. Med hänvisning till att smittspridningen ökat under hösten har regeringen tidigare valt att avvakta med att införa ett undantag. Efter en ny dialog med Folkhälsomyndigheten beslutade regeringen den 22 oktober att införa undantaget. Med anledning av smittläget har det högsta antalet deltagare, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, satts till 300 i stället för 500.

Undantaget möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

Den 22 oktober beslutade regeringen också att offentliga danstillställningar återigen ska omfattas av begränsningen i förbudsförordningen på högst 50 deltagare. Detta för att komma tillrätta med den trängsel som har rått på nattklubbarnas dansgolv. För danstillställningar blir det därmed en återgång till det som gällde innan den 8 oktober då regeringen införde ett undan­tag för allmänna sammankomster och offentliga till­ställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Ändringarna gäller från och med den 1 november 2020.

Allmänt om förbudet

Vilket grundlagsstöd har regeringen för detta beslut?

Enligt regeringsformen får regeringen, efter bemyndigande i lag, begränsa mötesfriheten och demonstrationsfriheten för att motverka farsot (epidemi). En sådan begränsning får inte gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett den. Varje begränsning måste alltså vara proportionerlig.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Handlar förbudet endast om tillståndspliktiga arrangemang?

Nej. Huvudregeln är att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är tillståndspliktiga endast om de anordnas på offentliga platser. Denna föreskrift gäller också allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte anordnas på offentliga platser, om deltagarna är fler än 50.

Vad blir konsekvensen om någon skulle trotsa förbudet?

Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som meddelats enligt 2 kap. 15 § i samma lag. Detta innefattar även redan beviljade tillstånd.

Straffet för att bryta mot förbudet är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 kap. 29 § ordningslagen.

Gäller förbudet endast inomhus?

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Är det förbjudet att arrangera demonstrationer?

Ja, om de är så stora att de omfattas av förordningen. Ordningslagen anger uttryckligen att demonstrationer är att betrakta som allmän sammankomst.

Vad är skillnaden mellan förbud enligt ordningslagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd?

Förbudet enligt den förordning som regeringen nu meddelat med stöd av ordningslagen avser allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. En arrangör som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det finns inget motsvarande straffansvar eller annan sanktion kopplat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är dock viktigt att allmänheten följer råden och rekommendationerna och tar ansvar för att minska risken för smittspridning.

Undantaget för serveringsställen

Vad är ett serveringsställe?

En inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Vad är det för smittskyddsåtgärder som man ska vidta vid serveringsställen?

Enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen handlar det bland annat om att den som driver serveringsstället ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Vilken typ av smittskyddsåtgärder som ska vidtas på serveringsställen följer vidare av Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Beroende på smittskyddsläget kan dessa föreskrifter ändras både i mildrande och skärpande riktning. Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis, enligt Folkhälsomyndighetens nu gällande föreskrifter, vara att möblera om, markera avstånd på golvet som besökare bör hålla till varandra och begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

Är undantaget vad gäller serveringsställen förenat med någon deltagarbegränsning?

Nej. Det finns inte heller någon sådan deltagarbegränsning i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Det är inbyggt i regleringen att man inte kan ha ett obegränsat antal gäster vid serveringsställena och att antalet gäster måste vara anpassat efter verksamhetsställets storlek. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet får i ett enskilt fall besluta de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Nämnden kan då bland annat förbjuda att fler besökare än ett visst antal vistas på serveringsstället samtidigt.

Har ni gjort någon ändring i denna del i förhållande till det förslag som remitterades?

 Ja, regeringen beslutade den 22 oktober att danstillställningar skulle undantas från undantaget.

Vad innebär ändringarna för Polismyndigheten?

Polismyndigheten har ansvar för att bevilja tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i de fall som ordningslagen kräver sådant tillstånd. Polismyndigheten får också ställa in och upplösa sammankomster och offentliga tillställningar under vissa förutsättningar. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ansvarar dock för att se till att regelverket om serveringsställen följs.

När krävs det tillstånd enligt ordningslagen?

Det är upp till varje arrangör att se till att man söker respektive anmäler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till Polismyndigheten enligt ordningslagens regler.

Undantaget för sittande publik

Vad innebär ändringen?

Ändringen innebär att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte gäller för arrangemang med sittande publik om högst 300 personer under förutsättning att arrangören ser till att det är en meters avstånd mellan sittplatserna och att arrangören även i övrigt skapar förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd vid arrangemanget. Två personer som är i sällskap med varandra får dock placeras närmare varandra än en meter.

Gäller undantaget endast för kultur- och idrottsarrangemang?

Nej, undantaget gäller för alla arrangemang som omfattas av förbudsförordningen i dag där arrangören ser till att anvisa sittplatser och i övrigt skapar förutsättningar för deltagarna att hålla avstånd i enligt med det nya undantaget, alltså även till exempel gudstjänster.

När krävs det tillstånd enligt ordningslagen?

Det är upp till varje arrangör att se till att man söker respektive anmäler allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till Polismyndigheten enligt ordningslagen regler. Ändringarna som regeringen nu har genomfört innebär ingen ändring av tillståndsplikten.

Vilken aktör ansvarar för tillsynen?

Polismyndigheten har ett ansvar för att bevilja tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i de fall som ordningslagen kräver sådant tillstånd. Polismyndigheten har också rätt att ställa in och upplösa sammankomster och offentliga tillställningar under vissa förutsättningar enligt ordningslagen.

Undantaget för danstillställningar

Vad innebär ändringen?

Ändringen innebär att danstillställningar som hålls på serveringsställen enligt lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen återigen omfattas av förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

För danstillställningar blir det därmed en återgång till det som gällde innan den 8 oktober då regeringen införde ett undan­tag för allmänna sammankomster och offentliga till­ställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Varför görs ändringen?

Vi har sett att nattklubbar återigen har öppnat upp för danstillställningar efter att undantaget för serveringsställen infördes den 8 oktober. Det har visat sig att nattklubbarna har svårt att hantera danstillställningarna på ett smittsäkert sätt. Brister har kunnat konstateras på flera ställen. Det är en sak att gå ut på restaurang där man sitter och äter med avstånd men att dansa med avstånd är väldigt svårt. En återgång till hur det var innan undantaget för serveringsställen infördes bör därför ske när det gäller danstillställningar.

Vad menas med en danstillställning?

Begreppet definieras varken i ordningslagen eller i förarbeten. Med en danstillställning får dock avses en tillställning som anordnas i syfte att ge deltagarna möjlighet att dansa till musik eller där det i vart fall är ett viktigt inslag vid den aktuella tillställningen. En helhetsbedömning av relevanta faktorer får göras. Faktorer som i rättspraxis har ansetts tala för att det har varit fråga om en danstillställning är förekomst av musik, diskjockey, dansgolv/yta för dans, diskobelysning och förekomst av dans.

Vad händer om det uppstår spontandans på ett serveringsställe?

Genom undantaget blir det återigen förbjudet att hålla offentliga danstillställningar med fler än 50 personer. Danstillställningar kräver vidare tillstånd från Polismyndigheten, kravet på tillstånd gäller under hela den tid som en tillställning pågår. Det åligger en arrangör att avbryta en tillställning så snart det står klart för denna att det har blivit fråga om ett arrangemang som kräver tillstånd.

Vad händer om man bryter mot förbudsförordningen?

Den som i egenskap av anordnare bryter mot förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan straffas för det. I straffrättslig mening kommer det alltså att vara den som anordnar en danstillställning som ansvarar för att omständigheterna vid tillställningen är i enlighet med förbudsförordningen.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.