Artikel från Finansdepartementet

Utredning om resolutionsmyndighet för centrala motparter

Publicerad

Finansdepartementet har beslutat om en utredning som ska föreslå vilken eller vilka myndigheter som bör vara resolutionsmyndighet för centrala motparter i Sverige. En bokstavsutredning får uppdraget.

Att utse en resolutionsmyndighet för centrala motparter följer EU-kommissionens förslag om en förordning för krishantering av centrala motparter. Det syftar till att säkerställa att centrala motparter och myndigheter har verktyg för att hantera en kris på ett sätt som bibehåller tillgången till grundläggande finansiella tjänster och minimerar spridningsrisker i det finansiella systemet. Förhandlingarna om förordningsförslaget väntas slutföras under våren.

Att tillsätta en utredning säkerställer att det finns en resolutions­myndighet och en komplette­rande nationell reglering till EU-förordningen på plats när denna börjar tillämpas. I utredningen ingår även att föreslå anpassningar och kompletteringar av svensk rätt med anledning av EU-förordningen.

Till utredare har Fredrik Bystedt utsetts. Han har tidigare bland annat varit huvudsekreterare i utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen och har varit avdelningschef för Finansmarknadsavdelningen och Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2020.

 

En central motpart

En central motpart är en aktör som hanterar risker vid handel med finansiella instrument genom att gå in som mellanhand mellan köpare och säljare. Centrala motparter är därför en viktig del i det finansiella systemet. I Sverige finns idag en central motpart, Nasdaq Clearing AB.

Resolution

Resolution är ett särskilt förfarande för vissa finansiella företag i kris som kan användas som ett alternativ till konkurs när en sådan skulle medföra stora samhällsekonomiska kostnader.

Resolutionsmyndigheten

Resolutionsmyndigheten får ansvar för krishanteringsarbete som rör centrala motparter. I resolutionsmyndighetens uppdrag ingår dels förberedande arbete som att ta fram en plan för hur en central motpart ska hanteras i kris, dels ansvar att vidta åtgärder om en krissituation skulle uppstå.

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.