Slutredovisning av regeringsuppdrag om internationella brottsnätverk

Publicerad

I dag tog inrikesminister Mikael Damberg emot en slutredovisning från tre myndigheter som handlar om vilka åtgärder de har vidtagit för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår stölder i Sverige.

I februari 2018 fick Polismyndigheten i uppdrag av regeringen att öka förmågan att bekämpa organiserade stölder som begås av internationella brottsnätverk. Regeringen gav också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Idag presenterade myndigheterna sin slutredovisning av uppdraget.

– Min bedömning är att Sverige nu tagit ett viktigt kliv framåt när det gäller bekämpningen av de gränsöverskridande organiserade stöldligorna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Slutredovisningen visar bland annat att många aktiviteter har bedrivits inom uppdraget för att förstärka det brottsförebyggande arbetet, arbetet vid yttre och inre gräns samt det brottsutredande arbetet. Bland annat har Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen skapat en varaktig stärkt samverkan och hittat sätt att arbeta tillsammans som gör det samlade arbetet mer effektivt. Arbetet med uppdraget har visat att det finns mycket som myndigheterna med gemensamma ansträngningar kan göra i arbetet med att motverka den internationella, organiserade brottsligheten.

Regeringen kommer också att se över hur Tullverkets befogenheter kan utökas.

– Vi kommer att se över Tullverkets möjligheter att ingripa och hur en sådan befogenhet skulle kunna se ut. Stölder måste motverkas och beivras, det är vi alla ense om, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Myndigheterna har vid sin presentation av rapporten berättat att man har hittat framgångsrika sätt att utbyta mer information och jobba närmare tillsammans, vilket också har resulterat i fler ingripanden och beslag. Polismyndigheten har också på olika sätt förstärkt sitt interna arbete. Jag ska nu ta närmare del av rapporten, säger Mikael Damberg.