Artikel från Statsrådsberedningen

EU-ministrarna diskuterar mandat för förhandlingar med Storbritannien

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina kollegor på tisdag i allmänna rådet ska de bland annat diskutera mandatet EU-kommissionen ska få för att förhandla om hur den framtida relationen mellan Storbritannien och EU ska se ut. EU-ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet samt ta upp ett förslag från kommissionen om utvidgningen.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i allmänna rådet 25 februari. Foto: EU-representationen

Nästa steg i relationen mellan EU och Storbritannien

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen ska se ut. Stats- och regeringscheferna har bestämt att det är EU-kommissionen som ska förhandla för EU:s räkning, utifrån ett mandat.

På mötet ska ministrarna i allmänna rådet komma överens om mandatet till EU-kommissionen. Framöver är det också allmänna rådets uppgift att följa upp att kommissionen följer mandatet. Chefsförhandlare Michel Barnier kommer regelbundet att rapportera om förhandlingarna till allmänna rådet.

Förslaget till mandat har fyra delar:

  • Den första delen är inledande bestämmelser om gemensamma värden och områden av gemensamt intresse som ska utgöra grund för den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
  • Del två tar upp grunderna för det framtida ekonomiska partnerskapet mellan EU och Storbritannien.
  • Del tre handlar om vilket samarbete EU och Storbritannien ska ha framöver om inre och yttre säkerhet Den sista delen handlar om institutionella och horisontella arrangemang, till exempel hur tvister ska lösas.
  • Avslutningsvis finns information om var avtalet gäller, språk och om hur förhandlingarna ska gå till.

Regeringen anser att det är avgörande att förhandlingarna blir ordnade och förutsägbara och att de blir klara innan övergångsperioden går ut. Förhandlingarna bör präglas av EU:s intresse av en så bred och djup framtida relation som möjligt med Storbritannien.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte i mars

EU-ministrarna ska också förbereda nästa planerade möte i Europeiska rådet. Dagordningen är ännu inte klar men sannolikt kommer den att innehålla punkter om europeiska terminen, inre marknaden, digitalisering och den framtida relationen med Storbritannien. Stats- och regeringscheferna kommer också att ta upp EU:s framtida relation med Storbritannien och toppmötet 30–31 mars i Peking.

Lagstiftningsplanering och EU-kommissionens arbetsprogram

På allmänna rådets möte kommer EU-kommissionen presentera sitt arbetsprogram för ministrarna. De kommer sedan att diskutera förslaget för att tillsammans med EU-parlamentet och kommissionen landa i vilka frågor som ska prioriteras i lagstiftningsarbetet under året samt på lång sikt.

Utvidgningen av EU

EU-ministrarna kommer att får information om ett meddelande från EU-kommissionen om att förnya utvidgningsprocessen. Kommissionens förslag handlar om att processen ska få ökad trovärdighet, starkare politisk styrning och vara mer dynamisk och förutsägbar. Konkret innebär förslaget att mer fokus ska ligga på rättsstatens principer och att kapitlen om detta ska öppnas först och stängas sist. Kommissionen föreslår också att arbete för att minska korruptionen ska genomsyra processen.

Regeringen stödjer förslaget om att se över utvidgningsprocessen.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 25 februari

Mer om mötet i allmänna rådet

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.