Artikel från Finansdepartementet

Budgetfrågor och ekonomisk styrning på Ekofins februarimöte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes 18 februari stod ekonomisk styrning med inriktning på bland annat finanspolitiska regler på dagordningen. Ministrarna beslutade också om ansvarsfrihet för EU-kommissionens genomförande av budgeten för 2018. I omröstningen la Sverige ner sin röst.

Statssekreterare Max Elger
Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige i Eurogruppen och Ekofinrådet 17-18 februari i Bryssel. På Eurogruppen uppmärksammades den svenska utredningen om Bankunionen. På Ekofinrådet diskuterades ekonomisk styrning i EU:s medlemsländer. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s budget 2018: Ansvarsfrihet för EU-kommissionen

Ministrarna antog en rekommendation till Europaparlamentet om att EU-kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet EU:s budget för 2018. Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år utifrån årsrapporten från EU:s revisionsrätt.

Revisionsrätten uppskattar att den totala felprocenten har ökat från 2,4 procent för 2017 till 2,6 procent 2018. Trots förbättringar sedan tidigare år (3,1 procent 2016) så överstiger felprocenten fortfarande riktmärket på två procent för så kallade väsentliga fel.

På mötet föreslog ordförandeskapet att Ekofinrådet rekommenderar att Europaparlamentet beviljar EU-kommissionen ansvarsfrihet.

Liksom förra året la regeringen ner sin röst. Regeringen anser att utvecklingen har gått i rätt riktning men ser fortsatt allvarligt på att revisionsrätten inte har lämnat ett godkänt revisionsutlåtande. Regeringen anser därför att det är viktigt att EU-kommissionen vidtar ytterligare åtgärder för att minska felen i genomförandet av budgeten.

Översynen av den ekonomiska styrningen

Ministrarna debatterade EU-kommissionens översyn av den ekonomiska styrningen i EU.

Översynen fokuserar på EU:s finanspolitiska regler, budgetdisciplin och makroekonomiska obalanser. EU-kommissionen konstaterar att medlemsländernas offentliga finanser har förbättrats i takt med en positiv ekonomisk utveckling. Samtidigt har inte skulderna minskat tillräckligt vissa länder.

I diskussionen lyfte ministrarna upp frågor som de ansåg borde prioriteras i det fortsatta arbetet. De handlade bland annat om förenkling av ramverket och ett förbättrat genomförande.

Den europeiska planeringsterminen 2020

Den europeiska planeringsterminen vägleder medlemsländernas ekonomiska politik. Terminens olika delar tas upp av både andra ministerråd under våren och av stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i mars.

På mötet 18 februari antog ministrarna slutsatser om den hållbara tillväxtstrategin, förvarningsrapporten och rekommendationer till euroområdet som alla är centrala delar i terminen.

EU:s årsbudget 2021

Ministrarna antog slutsatser om prioriteringar inför den kommande årsbudgeten. Slutsatserna förtydligar vikten av budgetdisciplin och att tydliga prognoser ska tas fram för den summa som Storbritannien ska betala till EU.

Därutöver fattade ministrarna beslut om EU:s gemensamma positioner vid G20-mötet 20-23 februari i Saudiarabien.

I samband med Ekofinmötet deltog Sverige och andra EU-länder som inte infört euron i Eurogruppens möte den 17 februari. Mötena ägde rum i Bryssel. Statssekreterare Max Elger företrädde Sverige.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.