Artikel från Finansdepartementet

Budgetfrågor och ekonomisk styrning dominerar Ekofins februarimöte

Publicerad

EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts 18 februari i Bryssel inom ramen för Ekofinrådet. De ska besluta om ansvarsfrihet för EU-kommissionen för 2018 och diskutera en översyn av den ekonomiska styrningen som bland annat omfattar de finanspolitiska reglerna.

Statssekreterare Max Elger
Statssekreterare Max Elger företräder Sverige på Ekofinrådets och Eurogruppens möten i Bryssel 17-18 februari. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s budget 2018: Ansvarsfrihet för EU-kommissionen

Rådet ska anta en rekommendation till Europaparlamentet om att EU-kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet EU:s budget för 2018. Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år utifrån årsrapporten från EU:s revisionsrätt.

Revisionsrätten uppskattar att den totala felprocenten har ökat från 2,4 procent för 2017 till 2,6 procent 2018. Trots förbättringar sedan tidigare år (3,1 procent 2016) så överstiger felprocenten fortfarande riktmärket på två procent för så kallade väsentliga fel. Ordförandeskapet föreslår att Ekofinrådet rekommenderar att Europaparlamentet beviljar EU-kommissionen ansvarsfrihet.

Regeringen avser liksom förra året att lägga ner sin röst. Regeringen anser att utvecklingen har gått i rätt riktning men ser fortsatt allvarligt på att revisionsrätten inte har lämnat ett godkänt revisionsutlåtande. Det är viktigt att EU-kommissionen vidtar ytterligare åtgärder för att minska felen i genomförandet av budgeten.

Översynen av den ekonomiska styrningen

EU-kommissionen ska vart femte år göra en översyn av den ekonomiska styrningen i EU. Vid mötet ska kommissionen presentera översynen som publicerades den 5 februari.

I fokus för översynen står medlemsstaternas finanspolitiska regler, budgetdisciplin och makroekonomiska obalanse.

EU-kommissionen konstaterar att medlemsländernas offentliga finanser har förbättrats i takt med en positiv ekonomisk utveckling. Samtidigt har inte skulderna minskat tillräckligt vissa länder.
Regeringen välkomnar framstegen sedan den ekonomiska och finansiella krisen och anser att det är viktigt att reglerna för den ekonomiska politiken efterlevs. Regeringen betonar att ramverket är en fråga för alla EU:s medlemmar vilket bör speglas i arbetet med översynen.

Den europeiska planeringsterminen 2020

Den europeiska planeringsterminen vägleder medlemsländernas ekonomiska politik. Terminens olika delar tas upp av både andra ministerråd under våren och av stats- och regeringscheferna på EU-toppmötet i mars.

På mötet 18 februari ska ministrarna ska anta slutsatser om den hållbara tillväxtstrategin, förvarningsrapporten och rekommendationer till euroområdet som alla ingår i terminen.

En hållbar tillväxtstrategi

I strategin finns fyra dimensioner som ska vägleda den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken under 2020 i EU: miljömässig hållbarhet, produktivitetsförbättringar, rättvisa och makroekonomisk stabilitet.

Årets och kommande planeringsterminer ska bidra till att medlemsstaterna når FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och till EU:s målsättning om att uppnå klimatneutralitet till 2050. Det är också skälet till att tillväxtstrategin nu bytt namn till den hållbara tillväxtstrategin.

Regeringen välkomnar den hållbara tillväxtstrategin och står generellt sett bakom prioriteringarna.

Förvarningsrapporten

I rapporten redovisar EU-kommissionen eventuella makroekonomiska obalanser i medlemsländerna. I rapporten framgår att tretton länder ska granskas under våren, däribland Sverige. EU-kommissionens bedömer att det finns risker kopplade till svenska hushålls höga skuldsättning och hur den svenska bostadsmarknaden fungerar.

Regeringen välkomnar rapporten och kommande granskningar. Regeringen följer utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning i Sverige noga.

Rekommendation till euroområdet

Vid behandling av rekommendationen till euroområdet är det bara länder som har euron som valuta som har rösträtt.

EU:s årsbudget 2021

Ministrarna ska anta slutsatser om prioriteringar inför den kommande årsbudgeten. Slutsatserna förtydligar vikten av budgetdisciplin och att tydliga prognoser ska tas fram för den summa som Storbritannien ska betala till EU.

Regeringen står bakom slutsatserna.

Därutöver ska ministrarna fatta besluta om EU:s gemensamma positioner vid G20-mötet 20-23 februari i Saudiarabien.
I samband med Ekofin-mötet deltar Sverige och andra EU-länder som inte infört euron i Eurogruppens möte den 17 februari. Mötena äger rum i Bryssel. Statssekreterare Max Elger företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för Ekofin 18 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.