Ren energi och energiprioriteringar på EU-möte

Publicerad

Smart sektorsintegrering, energipolitiska prioriteringar och EU-ländernas nationella energi- och klimatplaner är frågor som EU:s energiministrar ska diskutera när de möts i Bryssel 4 december.

Mötessalen
Möte i energirådet 4 december. Foto: Europeiska unionen

Smart sektorsintegrering

Energiministrarna inleder mötet med att debattera smart sektorsintegrering på energiområdet. Det handlar främst om sammankoppling av energibärare som el, gas och vatten men även om att koppla samman användning och produktion av till exempel el. På mötet kommer ministrarna att ge sin syn på vilken roll EU bör ha i detta arbete och vilka hinder som finns för ökad sektorsintegrering.

Regeringen menar att sektorsintegreringen ska vara marknadsdriven och ska åstadkommas genom styrmedel som leder bort från fossila bränslen. Vidare anser regeringen att EU:s roll bör vara att sätta stabila ramvillkor och bindande övergripande mål utan att detaljreglera hur sektorsintegreringen ska ske.

Energipolitiska prioriteringar

Ministrarna kommer också att diskutera EU-kommissionens prioriteringar på energiområdet för perioden 2019–2024.
Regeringen anser att EU behöver en sammanhållen politik för jobb, konkurrenskraft och innovation samtidigt som alla medlemsstater ska nå netto-nollutsläpp senast 2050. På sikt bör kostnaden för fossila bränslen öka vilket kommer att ge incitament till bland annat energieffektivisering och omställning av värmesektorn. EU kommer att behöva högre bindande mål för förnybar energi och fortsatta riktade insatser för långsiktiga utmaningar som till exempel forskning, en integrerad och välfungerande elmarknad, elektrifiering av transportsektorn och industrin samt avancerade biodrivmedel.

Nationella energi- och klimatplaner

Ministrarna kommer även att diskutera ambitionsnivån i EU-ländernas nationella energi- och klimatplaner inför de slutgiltiga planerna ska lämnas in vid årsskiftet.

Regeringen välkomnar att EU-kommissionen tar upp frågan igen och kan bekräfta att Sveriges nationella bidrag till det gemensamma EU-målet för förnybar energi ska vara 65 procent senast 2030, vilket ligger i linje med EU-kommissionens rekommendationer.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet i energirådet 4 december