Artikel från Finansdepartementet

Sverige ska vara ett bra land att åldras i

Publicerad

Foto: Folio Bildbyrå / Maskot

Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Den som har jobbat och betalat skatt i Sverige under ett helt yrkesliv förtjänar en trygg ålderdom.

Många svenskar lever allt längre och det är ett styrkebevis för den svenska välfärden. Men när antalet äldre blir fler måste välfärden också byggas ut med fler äldreboenden, vårdcentraler och inte minst många nya medarbetare. De kommande åren ska omfattande resurser skjutas till för att upprätthålla hög kvalitet i välfärden.

Pensionärerna har i genomsnitt fått 1 600 kronor mer i plånboken per månad jämfört med 2014. Nu fortsätter förstärkningen av pensionärernas ekonomi i budgeten för 2020. Nästa år kommer garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjas. Skatteklyftan ska slutas.


Regeringens åtgärder under förra mandatperioden

 • Sänkt skatt för alla över 65 år – regeringen har tagit flera steg för att sluta den skatteklyfta som uppstod när jobbskatteavdraget infördes av den borgerliga regeringen. Med början 2016 har skatten sänkts i tre steg, inledningsvis för dem med låga inkomster men målet har varit att sluta klyftan för samtliga över 65. Totalt har 1,7 miljoner personer över 65 år fått sänkt skatt.
 • Höjda bostadstillägg – regeringen har höjt bostadstillägget i flera steg. Den 1 september 2015 höjdes ersättningsgraden från 93 till 95 procent av bostadskostnaden upp till en kostnad på 5 000 kronor per månad. Den 1 januari 2018 höjdes taket i tillägget från 5 000 till 5 600 kronor per månad för den som är ensamstående (2 800 kronor för den som är sammanboende). Då höjdes även ersättningsgraden igen. Bostadskostnader upp till 5 000 kronor ersätts med 96 procent, medan kostnader över 5 000 kronor ersätts till 70 procent. Sammantaget har 290 000 pensionärer, varav 75 procent är kvinnor, fått ett höjt tillägg med upp till 470 kronor i månaden.
 • Bättre äldreomsorg – regeringen tillförde 1 miljard kronor 2015 och 2 miljarder kronor årligen 2016–2018 för att öka bemanningen. En utvärdering som Socialstyrelsen gjorde för 2016 visade att tillskottet resulterat i ungefär 5 000 fler heltidstjänster i äldreomsorgen. Regeringen har även infört ett investeringsstöd för att öka investeringarna i ny- och ombyggnation av äldreboenden. Under perioden från 2016 då det nya investeringsstödet till äldrebostäder infördes och fram till april 2019 har knappt 650 miljoner kronor betalats ut fördelat på 2 500 lägenheter i särskilda boenden och 832 lägenheter för äldre på den ordinarie arbetsmarknaden.
 • Gratis vård och billigare tandvård – regeringen har infört att besök i öppenvården ska vara avgiftsfria för patienter som är 85 år eller äldre. Regeringen har även fyrdubblat tandvårdsbidraget. Personer över 65 år får nu ett bidrag på 600 kronor per år. 
 • Generella tillskott till kommuner och landsting – från och med 2017 får kommunsektorn 10 miljarder årligen, vilket är den största enskilda förstärkningen av statsbidragen någonsin. Dessa tillskott har möjliggjort fler anställda inom vård, skola och omsorg och även använts till satsningar på äldreomsorg.

Åtgärder i budgeten för 2020

 • Fortsatt sänkt skatt för personer över 65 år – regeringen sluter den tidigare skatteklyftan mellan lön och pension som uppstått genom att jobbskatteavdraget införts i fem steg. Nu återstår endast den skatteklyfta som infördes av riksdagen genom det sjätte jobbskatteavdraget i december 2018.
 • Höjd garantipension och höjt bostadstillägg – i budgeten tilldelas medel för en del av reformerna i pensionsöverenskommelsen från 2017. För att förbättra ekonomin för pensionärer med de lägsta pensionerna höjs garantipensionen med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Samtidigt höjs taket i bostadstillägget från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Omkring 675 000 pensionärer beräknas få en ökad individuell disponibel inkomst till följd av förslagen.
 • Stöd till kommuner för insatser mot ensamhet och för äldre med en demenssjukdom – regeringen föreslår en satsning med brett mandat till kommunerna för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Regeringen anser att det är viktigt att minimera kommunernas administrativa börda och att säkerställa att alla kommuner kan anpassa de medel de får utifrån lokala prioriteringar och behov. Medlen ska möjliggöra insatser för att säkerställa en god vård för och omsorg om personer med demenssjukdom samt motverka ofrivillig ensamhet. Satsningen omfattar 610 miljoner kronor 2020.
 • Fortsatta tillskott till kommuner och landsting – regeringen fortsätter att förstärka de generella tillskotten till kommunsektorn i jämn takt över mandatperioden. För 2020 föreslås ytterligare 5 miljarder kronor i generellt tillskott. Tillskottet förbättrar förutsättningarna för kommuner och landsting att utveckla välfärdens verksamheter.
 • Stöd till civilsamhället för insatser mot ensamhet samt för äldres idrott – regeringen avsätter sammanlagt 40 miljoner kronor dels för sökbara medel för organisationer som bedriver verksamhet för att bryta ensamhet hos äldre, till exempel pensionärsorganisationerna, dels till Riksidrottsförbundet att fördela för äldres idrottande.
 • Fler äldreboenden – till den sedan tidigare permanenta nivån på 400 miljoner kronor från 2018 tillförs nu 100 miljoner kronor för 2020. Sammantaget avsätts under 2020 alltså 500 miljoner kronor som ska gå till ett ökat investeringsstöd för äldreboenden. Avsikten är att avsätta motsvarande belopp även de kommande åren.
 • Investeringar i välfärdsteknik och digitala arbetssätt – regeringen ger ett stöd på 200 miljoner kronor för 2020 till kommuner för att arbeta strukturerat med digitalisering. Syftet är att underlätta digitaliseringsarbetet i småkommuner.