Artikel från Finansdepartementet

Bättre fördelning av resurser

Publicerad

Foto: Maskot/TT

Det välstånd som vi alla är med och bygger i Sverige ska också komma alla till del. Därför strävar regeringen efter att bekämpa ekonomisk ojämlikhet med en aktiv fördelningspolitik. Med fördelningspolitiken utjämnas livschanser och levnadsvillkor i Sverige. Att underlätta för människor att försörja sig på eget arbete är en central del i detta, men också att skatter och transfereringar som stärker disponibla inkomster.

Fördelningspolitiken sker också genom att alla gemensamt finansierar vård, skola och omsorg av hög kvalitet som sedan kommer alla till del efter behov. Sveriges generella välfärdsmodell är ett av de mest kraftfulla verktygen för ökad jämlikhet. Den lägger grunden för trygghet och frihet under livets gång, oavsett var man bor eller vad man tjänar.

Under förra mandatperioden bidrog regeringens reformer till att minska inkomstspridningen och öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Breda satsningar på välfärden har gynnat hela svenska folket och haft störst betydelse för hushåll med låga inkomster.

Samtidigt är klyftorna fortfarande för stora i Sverige. Samhället måste byggas starkare med fler jämlikhetsreformer för att stärka sammanhållningen i vårt land.

Regeringens åtgärder under förra mandatperioden

  • Bättre villkor för familjer med barn – regeringen höjde barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor 2018, men även bidragsdelen i studiemedlen med 300 kronor. Vidare höjdes inkomstgränserna för bostadsbidrag och flerbarnstillägget höjdes från 454 till 580 kronor. Underhållsstödet har höjts för alla åldersgrupper, mest för barn över 15 år med totalt 800 kronor i månaden.   
  • Större ekonomisk trygghet för personer över 65 år – regeringen har minskat den skatteklyfta som uppstod i och med det jobbskatteavdrag som den förra regeringen införde i flera steg 2006–2014. Regeringen har också höjt bostadstillägget i flera steg, liksom den skäliga levnadsnivån i beräkningen av äldreförsörjningsstöd och det särskilda bostadstillägget.
  • Bättre skydd för arbetslösa – regeringen har höjt taket och grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, ersättningen för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program samt förbättrat möjligheten för deltidsarbetslösa att få arbetslöshetsersättning. Dessutom har regeringen tillsatt en utredning som ska ge ett förslag om en ny och effektivare arbetslöshetsförsäkring. Bland annat ska utredningen lämna förslag till hur villkoren i arbetslöshetsförsäkringen kan utformas så att fler kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning.
  • Bättre skydd för sjuka – regeringen har höjt taket i sjukförsäkringen och avskaffat den bortre tidsgränsen. Regeringen har också infört en skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättningen och höjt garantinivån. Bostadstillägget har höjts i flera steg även för denna grupp.
  • Billigare tandvård och vård – regeringen har fyrdubblat tandvårdsbidraget till 600 kr per år och infört avgiftsfri tandvård för unga vuxna samt avgiftsfri öppenvård för de som är 85 år och äldre.

Åtgärder i budgeten för 2020

  • Fortsatt sänkt skatt för äldre – regeringen sluter den tidigare skatteklyftan mellan lön och pension. Nu återstår endast den skatteklyfta som infördes av riksdagen genom det sjätte jobbskatteavdraget i december 2018.
  • Höjd garantipension och höjt bostadstillägg – i budgeten tilldelas medel för de reformer som presenterades tidigare i våras som en del av pensionsöverenskommelsen från 2017. För att förbättra ekonomin för dem med de lägsta pensionerna höjs garantipensionen med 200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Omkring 675 000 pensionärer beräknas få en ökad individuell disponibel inkomst till följd av förslagen. En änka, f.d. undersköterska, med inkomstpension och garantipension, som har en inkomst på 11 013 kr/mån och en hyra på 7 000 kr/mån får en ökad disponibel inkomst med anledning av det förstärkta grundskyddet med 1 474 kronor i månaden.
  • Skattesänkning i glesbygd – som en del av den gröna skatteväxlingen kommer regeringen att föreslå att inkomstskatten sänks för de som bor i glest befolkade områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand.
  • Fortsatt fri entré till statliga museer och en jämlik kulturskola – regeringen föreslår att medel även fortsatt avsätts för fri entré på vissa statliga museer. Det gör det möjligt för fler att ta del av det gemensamma kulturarvet. Det statliga bidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet föreslås också förlängas för att fler barn och unga ska få möjlighet att uttrycka sig kreativt.
  • Möjlighet att avskriva studielån – regeringen vill ändra studiestödslagen för att göra det möjligt att avskriva studielån för låntagare som har hel sjukersättning och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån inom sjukersättningen. Förslaget stärker den ekonomiska tryggheten för personer med varaktigt nedsatt betalnings­förmåga på grund av sjukdom eller funktionshinder.