Artikel från Finansdepartementet

Hela landet ska växa

Publicerad

Foto: Andreas Ulvdell/Folio

Hela Sverige ska inte bara leva utan också växa. Såväl landsbygd och glesbygd som städer ska utvecklas så att hela den potential som finns i Sverige också utnyttjas.

Möjligheterna att bo och verka i hela landet ska förbättras med ökad statlig närvaro, bättre tillgång till service och väl fungerande infrastruktur, både digital och fysisk. Vår livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden och ska stärkas.

Under den förra mandatperioden har regeringen stärkt resurserna till välfärden i hela landet. Stora tillskott har gjorts för att rusta och bygga nya vägar och järnvägar. En livsmedelsstrategi har sjösatts och ett stöd har införts för att öka tillgången till livsmedelsbutiker.

För att Sverige ska hålla ihop måste klyftan mellan stad och land slutas, men även klyftorna inom städerna. Regeringen bedriver ett långsiktigt arbete för att motverka segregationen och öka jämlikheten genom såväl generella som riktade insatser.

Kommunerna och landstingen ska få ytterligare resurser för att tillgången till välfärd ska säkras i hela landet. Samhället ska byggas starkare så att alla har tillgång till vård, skola och omsorg av hög kvalitet oavsett var i landet människor bor.

Regeringens åtgärder under förra mandatperioden

 • Tillskott till kommuner – förutom den generella satsningen på kommunsektorn med 10 miljarder från och med 2017 har regeringen bland annat satsat på att stärka kommuner och områden med socioekonomiska  eller demografiska och geografiska utmaningar. För 2018 avsattes 0,57 miljarder kronor för tre satsningar på att stärka sådana kommuner och områden. Regeringen har också höjt ersättningarna till kommunerna för att förbättra deras förutsättningar att ta emot nyanlända. Bland annat höjdes schablonersättningen för nyanlända under mandatperioden från 83 100 till 142 600 kronor för dem under 65 år och från 52 000 till 82 100 kronor för dem över 65 år.
 • Statlig närvaro i hela landet – regeringen fattade 21 beslut om att omlokalisera hela eller delar av myndigheter från Stockholm till övriga delar av landet. Tillsammans med nya myndigheter och de som utökar sin verksamhet handlar omlokaliseringen om omkring 2 000 nya jobb runt om i Sverige. Regeringen har också skapat en ny serviceorganisation. Från och med den 1 juni 2019 ansvarar Statens servicecenter för en samlad organisation där Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ingår. Under 2018 öppnades 10 nya servicekontor på uppdrag av regeringen ibland annat Kramfors, Jokkmokk och Vimmerby. Verksamheten omfattar idag 113 kontor fördelat på drygt 100 kommuner med cirka 800 anställda.
 • Fler bostäder i hela landet – regeringen har gjort den största bostadspolitiska satsningen på 20 år och satsat omkring 6 miljarder kronor per år på fler bostäder. Regeringen har också initierat ett 22-punktsprogram för fler bostäder med bl.a. kortare ledtider under bygg- och projekteringsfasen, sänkta kostnader, mer byggklar mark samt fler hyresrätter. År 2018 färdigställdes det största antalet lägenheter sedan 1973 och över hälften var hyresrätter. Investeringsstöd har beviljats till över 24 000 lägenheter med rimliga hyror, varav ca 3 400 studentbostäder. Allt detta har också gett arbetstillfällen inom byggbranschen.
 • Bättre infrastruktur – regeringen har bland annat ökat medlen till järnvägsunderhållet med 47 procent i den 12-åriga nationella planen för transportinfrastruktur jämfört med tidigare plan. Åtgärderna kommer på sikt att leda till robustare järnväg och punktligare tåg. Regeringen har också avsatt cirka 5,45 miljarder kronor på bredbandsstöd. Hittills har genom landsbygdsprogrammet cirka 6 500 hushåll och över 2 000 företag fått tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Regionalfondsprogrammen har bidragit till att ytterligare 3 000 företag har fått möjlig tillgång till snabbt bredband.
 • Växande och innovativa företag i hela landet – regeringen har infört ett växa-stöd för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare. Dessutom har regeringen sänkt skatten för vissa personaloptioner för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Regeringen har också samlat exportfrämjande myndigheter och organisationer i regionala exportcentra runtom i Sverige för att få fler företag att växa internationellt.
 • Livsmedelsstrategi – regeringen har tagit fram en livsmedelsstrategi för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.
 • Särskilt stöd till butiker – regeringen har infört ett driftstöd till dagligvarubutiker i särskilt sårbar och utsatt glesbygd. Från och med 2015 tillfördes 35 miljoner kronor årligen, vilket fördubblades under 2018 och 2019 till totalt 70 miljoner kronor. År 2018 beviljades driftstöd till ca 270 butiker.

Åtgärder i budgeten för 2020

 • Mer stöd till kommuner – det generella statsbidraget till kommuner och landsting ökas med 5 miljarder och regeringen avsätter också medel för att förbättra förutsättningarna för de kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin storlek. Regeringen fortsätter även att avsätta medel för kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Fler servicekontor – regeringen tillför 54 miljoner kronor 2020 för att öppna fler servicekontor.  
 • Fler bostäder i hela landet – trots en nyproduktion av bostäder på en historiskt hög nivå är bristen fortsatt stor i många delar av landet. Regeringen avser att förändra det investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder som infördes 2016 så att det blir effektivare och mer ändamålsenligt för byggande av hyresrätter i hela landet. För att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden avser regeringen dessutom att föreslå att taket för uppskov med kapitalvinst när en bostad säljs höjs från och med den 1 juli 2020.  
 • Förbättrad infrastruktur och järnvägstrafik – regeringen fortsätter arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen genom att avsätta ytterligare 150 miljoner kronor för att underlätta och öka tempot i utbyggnaden av bredband. Stödet inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 beräknas bidra till att över 100 000 hushåll ansluts till snabbt bredband. Regeringen gör också en fortsatt satsning på nattågstrafik till norra Sverige. Satsningen på järnvägsunderhåll i landsbygd förlängs och utökas till 100 miljoner kronor per år 2020–2022. Dessutom förlängs satsningen på bärighet och tjälsäkring på det enskilda vägnätet och utökas till 118 miljoner kronor per år 2020–2022.
 • Skattesänkningar för boende i vissa glest befolkade områden – som en del av den gröna skatteväxlingen kommer regeringen under 2020 att föreslå en skattereduktion riktad till boende i vissa glest befolkade kommuner i framför allt Norrland och nordvästra Svealand.
 • Förstärkt livsmedelsstrategi – som en del av ett bondepaket stärker regeringen genomförandet av livsmedelsstrategin genom att satsa ytterligare 191 miljoner kronor under 2020 samt 72 miljoner kronor årligen under 2021–2025. Medlen kommer bl.a. att gå till åtgärder inom livsmedelsstrategins strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.
 • Fortsatt stöd till butiker – för att bibehålla närheten till affärer i glesbygd föreslår regeringen att dagligvarubutiker får fortsatt särskilt driftstöd och att stödet ska uppgå till 70 miljoner kronor årligen även 2020–2022.